پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۳/۲۱ دفاع:
۲۵۵۳ شناسه:
مهديه مختاري موغاري دانشجو:
تدوين مدل شبكه اي ريسك در بخش صادرات غير نفتي ايران عنوان فارسي:
Developing a risk-based network model for non-oil export sector of IRAN عنوان انگليسي:

صادرات، نقش مهمي در افزايش توليد داخلي، كاهش نرخ بيكاري، تعادل تراز پرداختها، ورود ارز به داخل كشور و بالا رفتن استاندارد زندگي دارد. بعبارت ديگر دركشورهاي جهان سوم كه نيروي كار فراوان است، در بستر توسعه صادرات، دستمزدها سهم بيشتري از درآمد ملي را بخود اختصاص مي دهند و موجب توزيع عادلانه تر درآمد مي شوند.بحران اقتصاد جهاني منجر به كاهش صادرات در بسياري از كشورها گرديده است.لذا با توجه به اين موضوع، شناخت ريسك هاي موجود در اين زمينه و تدوين مدلي براي آن سبب مي شود كه اقتصاد ايران از اين بحران كمتر آسيب ببيند .با بررسي ادبيات مي توان به اين موضوع پي برد كه با توجه به اهميت زياد ان پژوهشي تاكنون در اين زمينه صورت نپذيرفته است. لذا هدف از انجام اين پژوهش تدوين مدل شبكه اي ريسك بين الملل براي بخش صادرات غير نفتي ايران با استفاده از نظريه داده بنياد است.

چکيده:

ريسك، ، صادرات، صادرات غيرنفتي، ريسك بين الملل، مدلسازي ساختاري تفسيري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر طهمورث حسنقلي پور استاد مشاور:
دکتر وحيد محمودي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۳۹۹

نشريه مديريت بازرگاني

/

مدل شبكه اي ريسك در بخش صادرات غير نفتي ايران

مهديه مختاري موغاري، عز ت اله عباسيان، طهمورث حسنقلي پور ياسوري، وحيد محمودي

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.