پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۴ دفاع:
۲۵۵۲ شناسه:
غزل عابدزاد دانشجو:
تحليل داستان كاركنان بانك توسعه صادرات ايران از اقدامات مديريت منابع انساني؛ يك رويكرد روايت پژوهانه عنوان فارسي:
Analysing Employees of Export Development Bank of Iran’s Narrative from Human Resource Management Practices, A Narrative Inquiry Approach عنوان انگليسي:

وظايف و مسئوليت هاي دولت ها در قبال جامعه، بيشتر به وسيله سازمان هاي دولتي، صنعتي و بازرگاني موجود در جوامع انساني انجام مي گيرد و منابع انساني، عوامل مهمي براي تحقق اهداف اين سازمان ها به شمار مي روند. در حقيقت اين نيروي انساني است كه سازمان هاي يادشده را به هدف هاي خود مي رساند. بانك توسعه صادرات ايران نيز به عنوان يك بانك دولتي و بازوي اجرايي دولت در امر تأمين مالي صادرات كشور و گسترش مبادلات تجاري بين‌المللي؛ جهت دستيابي به اهداف خود نيازمند برخورداري از نيروي انساني كارآمد، توانمند و با انگيزه است. با توجه به مشكلات بانك توسعه صادرات ايران در حوزه منابع انساني، ضرورت شناسايي، بررسي و رفع مشكلات اين حوزه، جهت تحقق مأموريت و اهداف بانك توسعه صادرات ايران و به تبع آن تحقق سياست هاي دولت در توسعه صادرات غيرنفتي كشور، به شدت احساس مي شود. در اين پژوهش سعي خواهد شد تا با انجام مصاحبه با تعدادي از كاركنان بانك و ثبت روايات ايشان از اقدامات مديريت منابع انساني و تحليل روايات موصوف؛ پيشنهادات موثري در جهت رفع مشكلات موجود در حوزه يادشده، ارائه گردد.

چکيده:

روايت پژوهي، اقدامات مديريت منابع انساني، روايت، تحليل تم

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عباس نرگسيان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر علي پيران نژاد استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.