پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۲/۵ دفاع:
۲۵۴۹ شناسه:
سيدرضا خوانساري دانشجو:
تحليل ترموديناميكي و اقتصادي استفاده از حرارت مازاد برج تقطير اتمسفريك نفت خام پالايشگاه تهران بمنظور توليد هيدروژن و ارزيابي اثرات زيست محيطي آن عنوان فارسي:
Thermodynamic and economic evaluation of hydrogen generation via heat recovery from atmospheric crude oil distillation tower of Tehran refinery and investigation of its environmental aspects. عنوان انگليسي:

امروزه ارتقاء راندمان سيستم‌هاي حرارتي يكي از اولويت‌هاي مهندسين انرژي به حساب مي آيد. در سيستم‌هاي پالايشگاهي، راندمان كوره‌هاي تقطير نفت خام يكي از اين نقاط مي‌باشد. حجم بالاي گاز طبيعي مصرفي و دماي خروجي بالاي 400 درجه سيليسيوس، اين مورد را براي ارتقاء راندمان به مورد مناسبي تبديل كرده است. استفاده از اين حرارت به هدف توليد بخار و سپس استفاده از اين بخار به هدف توليد هيدروژن مورد نياز واحد هيدروكركينگ، موضوع اصلي اين تحقيق مي‌باشد. بررسي انتگراسيون حرارتي فرآيند مذكور مساله اصلي اين تحقيق مي‌باشد.

چکيده:

توليد هيدروژن - استحصال حرارت مازاد پالايشگاه تهران - بررسي اثرات زيست محيطي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا نورپور استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.