پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۴/۱۲ دفاع:
۲۵۴۶ شناسه:
رخساره قلعه گلابي دانشجو:
نقش صفات سه گانه تاريك شخصيت در رويكرد تصميم گيري مديران ورزشي و غير ورزشي مناطق 22 گانه آموزش وپرورش تهران عنوان فارسي:
The role of dark trait attributes in the decision-making approach of sport and non- sports managers in Tehran's 22th educational district عنوان انگليسي:

چكيده:

هدف اين پژوهش نقش صفات سه گانه تاريك در رويكرد تصميم گيري مديران ومسوولان رشته ورزش و رشته هاي غير ورزش درمناطق 22 گانه آموزش وپرورش تهران است جامعه آماري اين پژوهش را كارشناسان مسوول رشته تربيت بدني و مديرا ن باشگاه ها و كارشناسان مسوول رشته شيمي ورياضي مناطق آموزش وپرورش استان تهران تشكيل مي‌دهند. در مجموع 141 از كارشناسان مذكور جامعه آماري تحقيق را تشكيل مي داد.تحقيق حاضر توصـيفي از نوع همبستگي است.ابزار تحقيق اين پرسشنامه با سي وهفت سوال شامل پرسشنامه سه گانه تاريك مربوط به جانسون و وبستر با دوازده سوال و پرسشنامه رويكردهاي تصميم گيري اسكات وبروس با بيست وپنج سوال مورد استفاده قرار گرفت. 141پرسشنامه در بين آزمودني ها توزيع گرديد.به منظور تعيين ارتباطات بين متغيرهاي سه گانه تاريك وپنج رويكرد تصميم گيري آزمون همبستگي پيرسون انجام شد. نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه سايه سه گانه تاريك بر روي تصميم گيريهاي مسوولين رشته هاي تربيت بدني وغير تربيت بدني در ادارات آموزش وپرورش استان تهران قرار دارد.

چکيده:

سه گانه تاريك شخصيت سبك تصميم گيري مسئولين رشته هاي تربيت بدني وغير تربيت بدني مناطق آموزش و پرورش

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر افسر جعفري حجين استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر هميلا تكلي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.