پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۴/۱۶ دفاع:
۲۵۴۳ شناسه:
حسين بيادي دانشجو:
طراحي سلاح سبك شهري با رويكرد آينده پژوهي عنوان فارسي:
Lightweight Weapon design with futuristic approach عنوان انگليسي:

در اين پژوهش با درنظر گيري اهميت فناوري و ارزش اطلاعات، طراحي سلاحي كارآمد با قابليت هاي فناورانه كه با در اختيار قرار دادن اطلاعات تحليل شده ميدان نبرد كارايي سربازان را در ماموريتهاي جنگ شهري افزايش دهد، بعنوان هدف اصلي پژوهش انتخاب مي گردد. پيش بيني درگيري هايي با شيوه هاي جديدي مانند جنگ شهري و محيط هاي پيچيده و بروز دشمناني مسلح به تجهيزات جديد نظامي پژوهش را در اين راستا پيش مي برد تا با آينده پژوهي در زمان حال، شكل كارآمدتري از آموزش نيروها و تجهيز آنها به سلاح هاي پيشرفته مورد نياز را انتخاب نماييم. در اين اساس نيازمندي هاي نيروهاي نظامي مي بايست بر اساس درك روشني از ماهيت ماموريت هاي آينده بازنگري گردد و آموزش و تجهيز آنها بر اساس نوع خاصي از جنگ و دشمن كه در آينده با آن مواجه خواهيم بود انجام گيرد.

در فرآيند طراحي موضوع مورد تحقيق، با در نظر گيري پيش فرض هاي موجود در طراحي سلاح هاي انفرادي، به عنوان اصلي ترين هدف طراحي، فاكتورهاي جديدي را در راستاي افزايش كارايي و قابليت هاي سلاح سازماني نيروهاي نظامي و انتظامي به كار گرفته خواهد شد . همچنين ضمن تمركز به كارايي و عملكرد محصول بعنوان مهمترين وظيفه سلاح، بعنوان اهداف فرعي، به فاكتورهاي مغفول در طراحي محصولات نظامي مانند زيبايي شناسي، محدوديت هاي زيست محيطي، درك صحيح از آينده و مقتضيات آن و همچنين ارتباط احساسي بين سرباز و سلاح (به عنوان عامل مهمي در حل مشكلات و تصميم گيري هاي حساس) پرداخته خواهد شد.

با توصيف موضوع تحقيق و دلايل انتخاب آن، موضوع مورد تحقيق با عنوان طراحي سلاحي مخصوص نبرد هاي شهري با رويكرد آينده پژوهي جهت استفاده در نيروهاي مسلح ايران انتخاب مي گردد . مطالعه موردي در فرآيند انتخابي نيروي زميني ارتش بعنوان يگان استفاده كننده از محصول و اسلحه ام.پي.5 بعنوان محصول رقيب تعيين مي گردد.

رويكرد اصلي اين تحقيق آينده پژوهي مي باشد كه از دو بخش آينده پژوهي و طراحي تشكيل شده است. روش هاي تحقيق، گردآوري و تحليل اطلاعات به گونه اي انتخاب شده است كه بتوان از بطن تحقيقات مربوط به آينده به بخشي از خصوصيات طراحي محصول مورد نظر دست يافت .

در انجام اين پروژه با توجه به خاص بودن محصول و رويكرد انتخابي، فرآيندي جديد، تركيبي از حوزه آينده پژوهي و طراحي صنعتي استفاده شده است. اين فرآيند تاكنون در هيچ پروژه اي ارائه نشده است. از نظر محقق اين پروژه و مطابق مقاله اي كه در دست تاليف مي باشد، در طراحي محصولات صنايع نظامي استفاده از رويكرد آينده پژوهي الزام وجود داشته و در اين خصوص دلايل كافي ارائه گرديده است. در فرآيند پيشنهادي "شناخت وضع موجود" اساس و نقطه شروع فرآيند طراحي مي باشد كه با شناخت مسائل كليدي تاثير گذار بر نقاط قوت و ضعف و محدوديت ها امكان تهيه سبد سناريوهاو گزينش سناريوي مطلوب فراهم مي گردد. در انتها با ترسيم چشم انداز در آينده بصورت همگرا حوزه هاي هدف و مسير حركت طراحي مشخص خواهد شد .

در اين پژوهش فرآيند طراحي در دو حوزه متفاوت بصورت موازي و همزمان انجام مي گيرد. حوزه اول مربوط به طراحي محصول و حوزه دوم مربوط به آينده پژوهي مي باشد.

در حوزه اول مراحل طراحي شامل چهار حيطه شامل : كشف مسئله، تعريف دقيق آن، توسعه و ارائه نهايي بصورت واگرا و همگرا تحت عنوان روش دو الماس مي باشد و در حوزه دوم با استفاده از تكنيك هاي آينده پژوهي تهيه يك نقشه ذهني از آينده ي مربوط به موضوع تحقيق را ترسيم خواهد شد.

چکيده:

آينده پژوهي، جنگ شهري، تروريسم، سناريو نويسي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر وحيد چوپانكاره استاد راهنما:
دکتر مريم خليلي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.