پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۲/۸ دفاع:
۲۵۴۱ شناسه:
حامد آقازاده دانشجو:
طراحي و بهينه سازي فرايند توليد و خالص سازي مانان از مخمر (كلويورومايسس ماركسيانوس) به منظور استفاده به عنوان ادجوانت واكسن عنوان فارسي:
Designing and optimization of production and purification process of mannan from Kluyveromyces Marxianus yeast for use as a vaccine adjuvant عنوان انگليسي:

ﮔﻠﯿﮑﻮ پرتئين ﻣﺎﻧﺎن متشكل از پليمري منشعب از قند شش كربنه مانوز بوده و در لايه خارجي ديواره سلول قرار دارد كه قند آن از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺮوه ﻫﺎي اﺗﺼﺎل دﻫﻨﺪه ﺑـﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه است. مانان از دسته پليمر هاي طبيعي بوده كه با داشتن اثر دپو با استفاده از اشكال مختلف (ذرات ريز، محلول و ژل) پليمري و افزايش سيگنال هاي كمك تحريكي براي فعاليت بهينه مي تواند اثر ادجوانتي داشته باشد.

مطالعات نشان داده كه مانان يك فعال كننده NF-kB، القا كننده اينترلوكين 1β، اينترلوكين 6 و TNF-α است. دﯾﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﺨﻤﺮ ﮐﻠﻮﯾﻮروﻣﺎﯾﺴﺲ ﻣﺎرﮐﺴـﯿﺎﻧﻮس ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺒـﻊ بسيار ﺧـﻮﺑﯽ ﺟﻬـﺖ اﺳـﺘﺨﺮاج ﻣﺎﻧﺎن ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﺨﻤﺮ از ﻣﺨﻤﺮﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﺳﻤﯽ و ﺧـﻮراﮐﯽ ﺑـﻮده و محصولات ﺣﺎﺻﻞ از آن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و داروﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر برده شود. اﯾـﻦ ﻣﻨﺒﻊ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺳﻨﺘﺰي ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺑـﻮدن ﻣﺤﺼـﻮل و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﺨﻤﺮي به ﻟﺤﺎظ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي ﺗﻮده زﯾﺴﺘﯽ و راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ، از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮدار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در اين مطالعه به منظور بهينه سازي توليد مانان توسط مخمر ﮐﻠﻮﯾﻮروﻣﺎﯾﺴﺲ ﻣﺎرﮐﺴـﯿﺎﻧﻮس، سه فاكتور اساسي زمان رشد (زمان فرمانتاسيون)، pH و درصد منبع كربني (گلوكز) در توليد، مورد بررسي قرار گرفتند. لذا ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ابتدا ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي و در نهايت ﻣﺪﻟﯿﻨﮓ و بهينه سازي از طريق نرم افزار DOEو Minitab جهت تعيين ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺳﺦ و ﺑﻪ روش ﺑﻬﯿﻨﻪي ﺑﺎﮐﺲ ﺑﻨﮑﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. كليه اطلاعات بدست آمده مورد آناليز قرار گرفتند.

با توجه به نتايج، مخمر با شرايط بهينه ارلني در يك فرمانتور 10 ليتري همزندار بچ و غيرمداوم رشد داده شد و بيشترين ميزان زيست توده (Biomass) بدست آمده در 30 ساعت رشد با شرايط بهينه سازي شده و اعمال شرايط لازم و كافي براي رشد، ميزان g/L 34 معادل 105 گرم بايومس در 3.5 ليتر محيط كشت فرمانتوري بود. به منظور توليد مانان از بايومس تهيه شده و افزايش كيفيت كار، ﮔﻠﯿﮑﻮ پرتئين مانان با سه روش قليايي، امولسيفاير و هموژنيزاسيون استخراج و سپس عمل خالص سازي به روش Segave روي ﮔﻠﯿﮑﻮ پرتئين صورت گرفت.

نتايج بدست آمده از سه روش استخراج و خالص سازي توسط روش تاگوچي و با نرم افزار Qualitek-4 مورد ارزيابي قرار گرفتند و آناليزها نشان داد كه بيشترين ميزان مانان خالص ديده شده مربوط به روش قليايي با اسيديته 5 بوده كه حداكثر مانان خالص شده در اين فرايند برابر با ۸.۲۴۳ گرم مانان از هر 10 گرم بايومس مخمر گزارش شد. با توجه به اين نتايج، توجه به شرايط بهينه فاكتورهاي حياتي pH، منبع كربن و زمان، دما و عواملي كه در شرايط بهينه نقش دارند، تاثير بسزايي در افزايش ميزان توليد و كيفيت محصول بدست آمده دارد.

چکيده:

مخمرﮐﻠﻮﯾﻮروﻣﺎﯾﺴﺲ ﻣﺎرﮐﺴـﯿﺎﻧﻮس، گليكوپرتئين مانان، استخراج، خالص سازي، بهينه سازي فرايند توليد، ادجوانت.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سهرابعلي قربانيان استاد راهنما:
دکتر دلارام درود استاد راهنماي دوم:
دکتر سيد نظام‌الدين حسيني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۲۰۱۹

Elsevier

4.5/10

Optimization and scale-up of the fermentation process for the production of mannan glycoprotein from the yeast Kluyveromyces marxianus (IBRC-M 30114) in a laboratory scale

حامد آقازاده، سهراب علي قربانيان، دلارام درود، سيد نظام الدين حسيني، مريم شاه علي

مقاله در مجله Scopus/ISI
بين المللي / پذيرش شده
۲۰۱۹

Elsevier

4.5/10

Design and optimization of the production process for the extraction and purification of mannan glycoprotein from the yeast Kluyveromyces marxianus (IBRC-M 30114) using three Homogenization, Alkaline, and bio-emulsifier methods on a laboratory scale

امد آقازاده، دكتر دلارام درود، دكتر اشرف حاج حسيني، دكتر سارا زاهد نيا

مقاله در مجله Scopus/ISI
بين المللي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.