پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۲/۲ ساعت ۱۶:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz3 دفاع:
۲۵۳۷ شناسه:
مهدي اوجاقلو دانشجو:
تبيين چارچوبي براي خلق مزيت مادري در حوزۀ توسعه محصول جديد عنوان فارسي:
Explanation of Framework for Creating Parenting Advantage in New Product Development (NPD) عنوان انگليسي:

زمينه و هدف: نوآوري در محصول و توسعه محصول جديد، يك جنبه كليدي نوآوري است. نوآوري در محصول به عنوان يكي از پيشرانه‌هاي اصلي خلق ارزش كه شرط لازم براي موفقيت در بازار و اغلب بقاي سازمان‌ها مي‌باشد، مورد توجه مي-باشد. اين موضوع در سازمان‌هاي فناوري‌محور به دليل ويژگي‌هاي خاص آن‌ها از اهميت بيشتري برخوردار است. سازمان فناوري محور، سازماني است كه با توسعۀ مداوم فناوري‌هاي محصول يا فرايند جديد، به مزيت‌هاي رقابتي بسياري دست مي-يابد. هدف اين تحقيق «تبيين چارچوبي براي خلق مزيت مادري در حوزۀ توسعه محصول جديد» است.

روش‌شناسي: پژوهش حاضر از نوع كيفي و از نظر روش گردآوري داده‌ها، از جمله تحقيقات توصيفي (غير آزمايشي) مي-باشد. از منظر هدف جزو تحقيقات كاربردي محسوب مي‌شود؛ چرا كه به دنبال كشف راهكارِ مواجهه با يك مسألۀ مديريتي است. به علاوه از آنجايي كه سوال مطالعۀ حاضر در مورد «چگونگي» و در پي بررسي مفهوم مزيت مادري در يك زمينۀ جديد يعني توسعه محصول جديد است، روش شناسي مطالعه‌ي موردي را انتخاب مي‌كند. رويكرد مطالعه‌ي حاضر، رويكرد استقرايي مي‌باشد و در مورد پيش‌فرض‌هاي فلسفي هستي‌شناسي، معرفت‌شناسي و ارزش‌شناسي، رويكردي ذهنيت‌گرا را اتخاذ مي‌كند. بنابراين پاردايم مبنايي اين پژوهش پارادايم تفسيرگرايي (ساخت‌گرايي) مي‌باشد. مورد مطالعه در اين پژوهش، شركت مادر و شركت‌هاي تابعۀ يك سازمان فناوري‌محور كشور در حوزۀ انرژي است. براي انتخاب افراد خبره جهت برگزاري مصاحبه-ها از تركيب روش‌هاي غيراحتمالي و هدفمند قضاوتي (نمونه‌گيري نظري) و به صورت ارجاع زنجيره‌اي (تكنيك گلوله برفي) استفاده شد. از روش تحليل تِم براي تجزيه و تحليل داده، طراحي و تبيين اركان براي توسعه چارچوب استفاده شد.

يافته‌ها: مقولۀ «خلق مزيت مادري در حوزۀ توسعه محصول جديد» بر اساس تجزيه و تحليل داده‌هاي بدست آمده از ادبيات و مصاحبه‌ها، در قالب چهار دسته كلان (تم اصلي) شامل «استراتژي‌ها، جهت‌گيري و اولويت‌بندي»، «فرآيندها»، «منابع و توانمندي‌ها»، و «عوامل محيطي» ارايه گرديد.

نتيجه‌گيري: بر اساس آنچه مطرح شد چنانچه سازمان فناوري‌محور بخواهد در سطح شركت‌هاي تابعه (كه به صورت يكپارچگي عمودي، حلقه‌هاي توسعه و صنعتي‌سازي محصولات جديد را انجام مي‌دهند)، در موفقيت توسعه محصولات جديد، ارزش‌آفريني و خلق مزيت مادري نمايد، بايد نگرش جامعي را به نحو مطلوب در بطن سازمان مادر جا دهد و بر اين چهار حوزه تمركز نمايد.

واژه‌هاي كليدي: مزيت مادري، استراتژي مادري، هم‌افزايي بين‌شركتي، توسعه محصول جديد، تحليل تم.

چکيده:

Parenting Advantage, Parenting Strategy, Inter-Firm Synergy, New Product Development (NPD), Thematic analysis

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر نيما گروسي مختارزاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مهدي محمدي استاد مشاور:
دکتر هادي نيلفروشان استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۳۹۹

مديريت نوآوري در سازمان هاي دفاعي

2-3/77-104

هم افزايي بين شركتي بر عملكرد نوآوري فناورانه و نقش تعديلي توانمندي نوآوري فناورانه و استراتژي نوآوري (مورد نمونه: شركت هاي تابعه يك سازمان فناوري محور)

نيما گروسي مختارزاده؛ مهدي محمدي؛ هادي نيلفروشان؛ مهدي اوجاقلو

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / چاپ نهايي شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.