پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۵ دفاع:
۲۵۳۲ شناسه:
خديجه تاجيك دانشجو:
تاثير 4 هفته برنامه HIIT بر C/HbA ،FBS و مقاومت به انسولين بيماران ديابتي نوع П عنوان فارسي:
The effects of a 4 week high intensity interval training program on the HbA/C, FBS and insulin resistance in adults with type 2 diabetes. عنوان انگليسي:

فعاليت ورزشي يك جز مهم از سلامتي است و يك شيوه جدايي نا پذير براي ميريت بيماران مليتوس است. هدف از اين پژوهش تاثير تمرين تناوبي كوتاه مدت شديد بر سطوح قند خون و مقاومت به انسولين زنان و مردان مبتلا به ديابت مليتوس است .

در اين مطالعه تجربي9 نفر از زنان ومردان مبتلا به ديابت مليتوس ۴۰-۶۰ سال وقند خون ناشتاي بالاتر از ۱۰۸ ميلي گرم بر دسي ليتر بطور داوطلبانه در تحقيق حاضر خواهند شد و در 2 گروه تمرين تناوبي شديد و كنترل قرار خواهند گرفت . گروه تمرين تناوبي كوتاه مدت شديد بمدت 4 هفته ، 3 جلسه در هفته تحت برنامه تمريني HIIT قرار مي گيرند برنامه هر جلسه كاري شامل دويدن بروي تردميل به مدت 30 ثانيه در 4 نوبت با 80% ضربان قلب حداكثر ( MHR ) و زمان بازيافت بين هر تكرار ، 4 دقيقه استراحت فعال ( راه رفتن بر روي تردميل با سرعت (KM/H 4 ) مي باشد . گروه كنترل هيچگونه فعاليت منظم ورزشي نداشتند در پايان 7 نفر از آزمودني ها موفق به اتمام دوره تحقيق شدند و 2 نفر از آن ها بدليل عدم شركت در تمرين ها حذف شدند . سطوح قند خون ناشتا هموگلوبين گليكوزيله 24 ساعت قبل و 48 ساعت بعد از اتمام آخرين جلسه تمريني اندازه گيري شد . داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري t مستقل بين گروهي تجزيه تحليل شدند . ضمناً از گروه شاهد 5 نفر براي مقايسه نتايج پيش آزمون و پس آزمون و بررسي تاثير t مستقل در اين طرح استفاده خواهد شد .

چکيده:

فارسي: مقاومت به انسولين، تمرين HIIT ،C/HbA ،FBS و ديابت نوع دو Key words:Insulin Resistance, High intensity interval training, Glycosylated hemoglobin (a/c), Fasting Blood sugar, Diabetes П 3

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عباسعلي گائيني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيروس چوبينه استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.