پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۵/۱۹ دفاع:
۲۵۳۱ شناسه:
سيدمحمدمحسن حسيني منش دانشجو:
اركان حكم قضايي از ديدگاه فقه اسلامي و حقوق موضوعه عنوان فارسي:
the basis of judicial decree in islamic jurisprudence and practical law. عنوان انگليسي:

همواره مبحث حكم و احكام يكي از موضوعات بسيار اساسي و حائزاهميت در فقه و مسائل شرعي بوده است .ليكن از بيان اين نكته نبايد غافل شويم كه هدف از طرح موضوع مطروحه در باب اركان و اساس حكم، لفظ حكم در برابر موضوع يعني آنچه كه در اصول فقه مطرح مي شود و حكم و موضوع در مقابل يكديگر مي باشند نيست بلكه مي خواهيم بررسي نماييم كه حاكم اسلامي ( قاضي) براي صدور حكم قضايي مي بايست چه مراحلي را طي نمايد و در واقع ملاك و مناط صدور حكم دادگاه چيست؟

به عبارت ديگر شرايط، خصوصيات ،اركان، ويژگي ها و آن و عناصري كه در صدور حكم مي تواند مورد توجه دادگاه و شخص قاضي قرار گرفته شود آن اركان و عناصر شامل چه مواردي است ؟

از آنچه كه در ابواب مختلف فقهي پيرامون حكم در رابطه با راي و نظر حاكم اسلامي مطرح مي گردد چنين مي توان استنباط نمود كه صدور آراء و احكام توسط حاكم حاصل اجتهاد و استنباط خودش مي باشد به بيان واضح تر مبحث استقلال راي در فقه داراي جايگاه ويژه اي است كه نمي توان منكر نقش اساسي آن در صدور حكم گرديد.

چکيده:

اركان ، حكم قضايي ، دليل ، علم قاضي ،

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمد باقري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عليرضا هدائي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.