پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۱۴ دفاع:
۲۵۲۸ شناسه:
نگار محمدي دانشجو:
ارزيابي عملكرد شعب بانك مسكن : يك رويكرد تلفيقي داده كاوي و تصميم گيري عنوان فارسي:
Performance Evaluation Of Maskan Bank Branches : An Integrated Approach To Data Mining And MCDM عنوان انگليسي:

طي ساليان اخير، همگام با پيوستن سيستم بانكي به سازمان تجارت جهاني و تبعات حاصل از آن و از طرفي نظر به محيط رقابتي دنياي امروز، سنجش عملكرد نهادهاي مالي همواره در زمره مهم‌ترين اولويت‌هاي پيش‌روي سياست‌گذاران هر كشوري قرار دارد. ذكر اين نكته ضروريست كه ميان واحدها و سازمان هاي مالي يك كشور با رشد آن جامعه در ابعاد و زمينه‌هاي مختلف، رابطه نزديكي وجود دارد. بانك‌ها به‌طور عام تاثير مستقيم بر اقتصاد كلان هر كشوري دارند، حال در شرايطي كه بانكي ماهيت توسعه‌اي-تخصصي داشته باشد اين تاثير علاوه بر حوزه اقتصادي در ديگر حوزه‌ها (نظير صنايع توليدي، ساخت و ساز و...) نمود پيدا مي‌نمايد. تعيين معيارها و شاخص‌هاي اثرگذار بر وضعيت عملكردي هر بانك مي‌تواند كمك شايان توجهي به مديران و خبرگان آن در راستاي تصميم‌گيري علمي و دقيق نمايد.

در اين پژوهش كه بانك توسعه‌اي-تخصصي مسكن مورد مطالعه واقع گرديده است، تلاش گرديده‌است تا در گام نخست معيارها و شاخص‌هائي كه تاثير مستقيم و مهمي بر ميزان كارائي شعب استان تهران دارند شناسائي گردد و در گام بعدي به‌وسيله تكنيك‌هاي تصميم‌گيري چند معياره نظير تحليل پوششي داده‌ها، ارزيابي نسبت جمعي(آراس) و روش تلفيقي محصول و مجموع وزني(واسپاس) ميزان كارائي هريك از شعب محاسبه گردد و بر مبناي نتايج آن‌ها رتبه‌بندي گردند. در گام بعدي با بهره‌گيري از روش شبكه عصبي مصنوعي مدلي طراحي گرديده‌است كه با كمك آن بتوان ساير مديريت‌هاي استان‌هاي كشور را نيز كلاسه‌بندي نمود و هر شعبه را در دسته‌ مخصوص به خود همراه با ساير شعب مشابه خود قرار داد از ديگر سو مدلي تدوين گرديد كه قابليت شناسائي عوامل تاثيرگذار بر كارائي را در قالب مجموعه‌هاي شرطي داشته باشد. در نهايت و با استفاده از نتايج اين پژوهش، مديران و تصميم‌گيرندگان در بانك مسكن قادر خواهند بود علاوه بر شناخت وضعيت شعب استان تهران، عواملي كه بيش‌ترين تاثير در كارائي شعب را دارند نيز شناسائي نمايند و با تقويت‌ آن‌ها در مجموعه بهبود مستمر را ايجاد نمايند.

چکيده:

Performance Evaluation, Banking ,MCDM, Data Mining

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي بزرگي اميري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.