پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۲/۲۹ دفاع:
۲۵۲۴ شناسه:
امير خردمند دانشجو:
تدوين استراتژي بازاريابي شركت ساتراپ پخش ايرانيان عنوان فارسي:
Marketing startegy of Satrap Palhsh Iranian Co عنوان انگليسي:

امروزه، دستيابي و تصاحب بازار با وجود رقباي قدرتمند نياز به نوآوري، يادگيري از رقبا و محيط و بسياري از عوامل ديگر خواهد داشت كه اگر شركت ها به آن توجه لازم را نداشته باشند از صحنه رقابت حذف مي شوند؛ زيرا بازار گرايي و نيل به كسب بازار را از دست خواهند داد. كسب بازار به هدف كسب مزيت رقابتي شكل مي گيرد و در اين راستا شركت ها تلاش مي كنند عملكرد خود را بهبود دهند؛ زيرا بهبود عملكرد و حفظ آن در بازار رقابت، مزيتي رقابتي براي آنها در پي خواهد داشت. جهت بقا در بازار رقابت و كسب سهم بيشتر بازار، شركت ها مي بايست مشتري مدار بوده و به جذب مشتري بيشتر در بازار جهت دستيابي به عملكرد تجاري و اقتصادي بهتر اقدام كنند، هدف تحقيق حاضر تبيين ارتباط بين جهت گيري بازار، بازاريابي رابطه مند و رضايت مشتريان مي باشد؛ پژوهش حاضر توصيفي-پيمايشي مي باشد و از حيث هدف كاربردي است؛ جامعه آماري اين تحقيق سوپرماركت هاي شهر تهران (منطقه 1و۳) مي باشد كه 750 عدد مي باشد كه توسط بازارياب هاي شركت ساتراپ پخش ايرانيان در مناطق جغرافيايي شمال تهران شناسايي شده و به سامانه چشم انداز ايرانيان گزارش شده است؛ بر مبناي فرمول كوكران تعداد نمونه مورد نياز براي اين پژوهش ۲۷۰ تعيين گرديد. براي جبران ريزش احتمالي پرسشنامه، به ميزان 25 درصد بيشتر، پرسشنامه بيشتر پخش خواهد شد؛ روش پخش تصادفي ساده خواهد بود؛ تجزيه و تحليل اطلاعات با روش مدلسازي معادلات ساختاري انجام مي شود

چکيده:

استراتژي بازاريابي، بازاريابي Marketing strategy, strategy

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد آقايي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.