پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۲۵۱۹ شناسه:
فاطمه مقسومي دانشجو:
لب خواني مجموعه ي محدودي از عبارت هاي فارسي با استفاده از يادگيري عميق عنوان فارسي:
Lip Reading of a Limited Set of Persian Phrases Using Deep Learning عنوان انگليسي:

لب خواني عبارت است از فرآيند به دست آوردن اطلاعات مربوط به قسمت گفتاري سيگنال بر مبناي مشا هدات تصويري . لب خواني عملي است كه در آن شخص اطلاعات معنا داري را با مشاهده ي حركات لب شخص ديگر مي خواند. در اين پروژه مي خواهيم سيستمي طراحي كنيم كه قادر به اجراي لب خواني فارسي براي مجموعه ي محدودي از عبارت ها باشد.

چکيده:

لب خواني - يادگيري عميق - شبكه هاي عصبي كانولوشني - فونم - ويزم - LSTM

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر كاظم فولادي قلعه استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.