پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۱۰ دفاع:
۲۵۱۶ شناسه:
سحر دست فال دانشجو:
تاثير فوري و ماندگاري يك پروتكل كوتاه مدت با تخته تعادل بر حس وضعيت وتعادل مچ پاي زنان ورزشكار دانشگاهي عنوان فارسي:
The Immediate and Lasting Effect of a Short-term Protocol with Wobble Board on the Position Sense and Balance of Ankle Joint of Female College Athlete عنوان انگليسي:

هدف كلي از تحقيق حاضر بررسي تاثير فوري يك جلسه تمرين 6 دقيقه اي با تخته تعادل و ماندگاري آن براي بهبود و پيش گيري از آسيب در حس عمقي و تعادل (ايستا _ پويا) و خطاي فرود مچ پاي ورزشكاران دانشگاهي ميباشد.

چکيده:

تخته تعادل، حس وضعيت مچ پا، ، تعادل ، خطاي فرود وماندگاري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر فواد صيدي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر هومن مينونژاد استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.