پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۰/۹ دفاع:
۲۵۱۵ شناسه:
رضيه كاشفي وحدتي دانشجو:
بررسي چالش هاي مسير حرفه اي و ارائه راهكار در شركت طراحي و مهندسي صنايع انرژيEIED عنوان فارسي:
The study of job career challenges and recommendation solution at EIED company عنوان انگليسي:

درسالهاي اخير اهميت منابع انساني در سازمانها پيشرفت قابل توجهي داشته است و تمامي سازمانها به اين مهم دست يافته اند كه عامل كليدي براي موفقيت و حيات سازمان نيروي انساني شاغل درآن ميباشد. مديران منابع انساني بايد براي پيشرفت حرفه اي كاركنان در مشاغل متفاوت تدبيري بيانديشند تا رضايت كاركنان را در پي داشته باشد.

از اين رو پيشرفت حرفه اي كاركنان نقش پررنگي در مباحث منابع انساني به خود گرفته و مديران اين بخش به دنبال شناخت بيشتري نسبت به مديريت مسيرحرفه اي مناسب كاركنان ميباشند.پژوهش حاضر با هدف بررسي چالشهاي مسير حرفه اي مشاغل مختلف در سازمان و ارائه راهكار مناسب براي كاركنان در شركت طراحي و مهندسي صنايع انرژي صورت گرفته است. روش تحقيق از حيث هدف از نوع كاربردي بوده و با تمركز بر سؤالات پژوهش از نوع اكتشافي مي‌باشد؛ همچنين نوع تحقيق اين پژوهش، كيفي مي‌باشد و از نظر قلمرو موضوعي، اين تحقيق در حوزه مديريت مسير حرفه اي قرارميگيرد. گردآوري داده‌ها در اين پژوهش از هر دو روش كتابخانه‌اي و ميداني انجام گرديده است. در روش اول از مقالات و كتب فارسي و انگليسي و در روش دوم از مصاحبه‌هاي عميق و ساختار يافته استفاده شده است. روش تجزيه و تحليل داده‌ها كه در اين پژوهش به كار گرفته شده است، تحليل تم مي‌باشد كه از پركاربردترين روشهاي تحليل داده در پژوهشهاي كيفي است.

چکيده:

مسير حرفه اي كاركنان، كارراهه شغلي، پيشرفت شغلي، مديريت مسير شغلي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر آرين قلي پور استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر ندا محمداسمعيلي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.