پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۱۰ دفاع:
۲۵۱۳ شناسه:
ستاره سروري دانشجو:
تأثير هشت هفته تمرينات يوگا بر تعادل ايستا و پويا در زنان سالمند با تاكيد بر پيشگيري از آسيب افتادن عنوان فارسي:
The effect of eight weeks of yoga exercises on static and mental balance in elderly women with an emphasis on prevention of falling injury. عنوان انگليسي:

در اين مطالعه محقق قصد دارد، تاثير يوگا را به عنوان روش مداخلهاي زيستي مورد بررسي قرار

دهد و سؤالي كه در اين پژوهش مطرح ميشود اين است كه آيا تمرينات منتخب يوگا به مدت

8 هفته ميتواند بر كنترل وضعيت بدني و تعادل ايستا و پوياي زنان سالمند اثر داشته باشد؟ به

عبارت ديگر، آيا تمرينات منتخب يوگا مي تواند باعث بهبود تعادل در فرد سالمند شود؟

چکيده:

عادل ايستا و پويا،زنان سالمند، آسيب افتادن

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا رجبي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر هومن مينونژاد استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.