پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۳۹۹/۶/۱۹ دفاع:
۲۵۰۸ شناسه:
منيره كاشي ها دانشجو:
تبيين مدل مفهومي گذار فناورانه از مرحله همپايي به پساهمپايي (مورد مطالعاتي: شركت توربوكمپرسور نفت) عنوان فارسي:
Explanation conceptual model of technological transition from catch up to post catch up (Case: Oil Turbo Compressor Co.) عنوان انگليسي:

مسير رشد بسياري از كشورهاي درحال توسعه به توسعه يافته به كمك همپايي فناورانه ميسر مي شود. همپايي، سياستها، راهبرد ها و يا روش هايي هستند كه با تلاش براي رسيدن به سطحي از كيفيت و استانداردهايي كه كشورهاي رقيب قبلا به آن دست يافته اند، ضمن جبران عقب ماندگي كشور موجبات پيشي گرفتن آن از رقبا را فراهم مي آورند پسا همپايي عبارت است از فعاليت هاي نوآورانه ي كشورهاي دنباله رو، كه در نبود فناوري هايي براي تقليد يا همپايي، قابليت هاي فناورانه خود را به منظور ايجاد مسير منحصر بفرد خود، تجميع مي كنندبررسي روش هاي همپايي فناورانه بنگاه ها و ارايه مدل هاي بهينه به كمك تجربه ساير كشورها و بنگاه هاي موفق مي تواند به همپايي فناورانه در آن كشور كمك شاياني نمايد و از تكرار اشتباهات انجام شده در ساير كشورها جلوگيري نمايداز آنجا كه كشور ايران از نظر ساختارهاي نوآوري و اقتصادي جزو كشورهاي در حال توسعه است، و با توجه به اينكه مسير رشد بسياري از كشورهاي درحال توسعه به توسعه يافته به كمك همپايي فناورانه ميسر مي شودضرورت تدوين مدلي براي گذار موفقيت آميز از فاز همپايي به پساهمپايي مبرهن است.اين پژوهش در صدد است تا با مطالعه عميق و همه جانبه همپايي فناورانه ساخت توربين هاي گازي، و مطالعه و بررسي گذار موفقيت آميز چند صنعت نمونه در كشورهاي آسياي شرقي به فاز پسا همپايي و جمع آوري اطلاعات مرتبط با اين گذار، مدل مفهومي براي گذار فناورانه اين صنعت به فاز پسا همپايي را ترسيم نموده و چشم انداز روشني از اين مسير ارائه نمايد

چکيده:

همپايي فناورانه، پسا همپايي، گذار، صنعت توربين سازي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر فاطمه ثقفي استاد راهنما:
دکتر علي محقر استاد راهنماي دوم:
دکتر نسترن دسترنج استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۳۹۹

پژوهش هاي مديريت در ايران

دوره 24، شماره 1 - ( 1399 )/107-129

ارائه چارچوب همپايي فناورانه مبتني بر نظريه داده بنياد و فراتركيب

دكتر فاطمه ثقفي . دكتر علي محقر.دكتر نسرين دسترنج .منيره كاشي‌ها

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / چاپ نهايي شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.