پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۴/۱۴ دفاع:
۲۵۰۵ شناسه:
سعيد مداح دانشجو:
ارائه الگو مناسب براي انتخاب تامين كنندگان تاب اور صنعت خودرو با تاكيد بر مديريت HSE عنوان فارسي:
Selecting sustainable and resilient suppliers problem in the automotive industry supply chain with an emphasis on Health, Safety and Environment management(HSE) عنوان انگليسي:

در سال هاي اخير بهبود عملكرد محيط‌زيستي و مسئوليت اجتماعي شركت‌ها در زنجيره هاي تامين بعنوان مساله اي كليدي مطرح شده و موضوع پايداري كه شامل سه بعد اقتصادي، اجتماعي و محيط‌زيستي است نظر بسياري از محققان و صاحبان كسب‌و‌كار را به خود جلب نموده است. يكي از مسايل مهم در مسئوليت اجتماعي، توجه به وضعيت ايمني و سلامت شغلي كاركنان بوده كه در كنار بعد محيط‌زيستي آن، مفهوم يكپارچه مديريت سلامت، ايمني و محيط‌زيست (HSE) را نمايان مي سازد. حفظ پايداري علاوه بر وضعيت عادي بايد در شرايط اختلال و قطعي سيستم نيز بعنوان يك موضوع استراتژيك در انتخاب تامين‌كنندگان در نظر گرفته شود. اين موضوع لزوم استفاده از مفهوم تاب‌آوري را در كنار پايداري و سبز بودن شركت‌ها نشان مي‌دهد. مهندسي‌تاب‌آوري رويكردي جديد در مديريت ريسك و ايمني و توانايي ذاتي سازمان براي تنظيم كاركردهاي خود در پيش و يا حين بروز اختلالات است تا بتواند در مواقع بروز بحران ها و يا فشارهاي مداوم به فعاليت‌هاي خود ادامه دهد. از ميان تعداد بالاي شركت‌هاي تامين‌كننده در زنجيره‌تامين به منظور انتخاب تامين‌كنندگاني كه از منظر معيارهاي تاب‌آوري و HSE در سطح بالاتري قرار گرفته اند نياز به مدلي است كه شاخص‌هاي مختلف را تعيين، دسته بندي، وزن دهي و با توجه به تاثيرگذاري آنها بر روي يكديگر بصورت يكپارچه مدنظر قرار دهد. لذا در اين رساله مدلي براي ارزيابي و رتبه بندي تامين‌كنندگان برتر شركت ايران خودرو (بعنوان مورد مطالعاتي) از منظر تاب‌آوري و رعايت اصول سلامت، ايمني و محيط‌زيست با بهره گيري از تكنيك‌هاي تصميم‌گيري چندمعياره، ارايه گرديد. با مرور مطالعات پايه و همچنين بررسي‌هاي ميداني و اسنادي، معيارها و شاخص‌هاي مورد‌نظر جمع بندي و با طراحي پرسشنامه ها، تشكيل پنل هاي تخصصي كه يكي از روش‌هاي دلفي محسوب مي‌شود و نظرسنجي از خبرگان، چارچوب ارزيابي و رتبه بندي تامين‌كنندگان تهيه شده و روايي وپايايي ابزار طراحي شده با استفاده از روش‌هاي كيفي و كمي مورد ارزيابي و تاييد قرار گرفت. پس از آن با استفاده از ابزار طراحي شده و مميزي حضوري از شركت‌هاي مورد مطالعه كه در اينجا شركت‌هاي تامين‌كننده قطعات خودرو هستند، رتبه بندي نهايي صورت گرفت. در تدوين مدل ارزيابي، تعيين وزن معيارها و شاخص‌ها و رتبه بندي شركت‌ها از تكنيك‌هاي تصميم‌گيري چندمعياره شامل روش بهترين-بدترين، ماباك و ويكور‌فازي استفاده شد. در نهايت چارچوب ارزيابي شامل هفت دسته معيار و 26 زيرمعيار(شاخص) تعريف گرديد. از بين معيارهاي تعيين شده"تعهد مديريت" بالاترين وزن و در ميان شاخص‌هاي نهايي شده "تخصيص بودجه كافي براي اقدامات HSE"، "آگاهي كاركنان از ريسك ها"، "استقرار سيستم‌هاي مديريت" و "اقدامات كنترلي براي ريسك هاي "HSE به ترتيب رتبه هاي يك تا چهار را كسب نمودند. با توجه به حضور تصميم گيران و مديران ارزيابي تامين‌كنندگان شركت ساپكو (مورد مطالعه) در پنل هاي تخصصي و نظر سنجي خبرگان، مدل ارايه شده در اين تحقيق مي‌تواند در سيستم ارزيابي كلي تامين‌كنندگان استفاده شود و اين امر منجر به ترغيب شركت‌هاي تامين‌كننده به ارتقاي سطح ايمني و سلامت كاركنان خود و توجه بيشتر به استراتژي هاي محيط‌زيستي در سياست هاي توليد خواهد شد كه گامي موثر در مديريت‌زنجيره‌تامين تاب آور و سبز محسوب مي‌شود. همچنين اين مدل مي‌تواند به عنوان ابزاري در اختيار شركت‌هاي بزرگ براي ارزيابي پيمانكاران و انتخاب بهترين ها از منظر عملكرد سلامت، ايمني و محيط‌زيست و ميزان تاب‌آوري در مقابل ريسك هاي HSE قرار گيرد.

چکيده:

تامين كنندگان زنجيره تامين، تاب آوري، تكنيك هاي تصميم گيري چندمعياره، HSE

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر غلامرضا نبي بيدهندي استاد راهنما:
دکتر عطاالله طالعي زاده استاد راهنماي دوم:
دکتر حسن هويدي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۳۹۸

مهندسي بهداشت حرفه اي دانشگاه علوم پزشكي همدان

4/6/51-58

ارائه چارچوبي براي ارزيابي عملكرد سلامت، ايمني و محيط زيست با رويكرد مهندسي تاب‌آوري (مطالعه موردي: صنعت خودروسازي)

سعيد مداح، غلامرضا نبي بيدهندي، عطاالله طالعي زاده و حسن هويدي

مقاله در مجله ISC
داخلي / چاپ نهايي شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.