پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۱۲ دفاع:
۲۴۹۳ شناسه:
مريم غلامرضايي دانشجو:
تاثير درمان يكپارچگي حسي در حافظه كاري كودكان با اختلال نقصان توجه وتمركز و بيش فعالي عنوان فارسي:
The Effect of Sensory Integrity Therapy on Children's Work Memory with Attention Deficit Disorder and Hyperactivity Disorder عنوان انگليسي:

اختلال نقصان توجه/تمركزو بيش فعالي(ADHD) يك اختلال روانپزشكي است كه كودكان پيش دبستاني ، كودكان ، نوجوانان و بزرگسالان سرار جهان را مبتلا كرده و مشخصه آن الگوي كاهش پايدار توجه و افزايش تكانشگري و بيش فعالي است (DSM5 ). حافظه كاري يك سيستم عصب شناختي چند مولفه اي است كه شامل يك بخش محوري به نام اجرا كننده مركزي و دو سيستم ذخيره سازي به نام هاي مدار واجي و مدار ديداري_ فضايي است.در خصوص حافظه كودكان مبتلا به اختلال نارسايي توجه/بيش فعالي، تحقيقات فراواني انجام شده است كه نقص در حافظه كاري را تاييد مي كنند.هدف از اين آزمايش تاثير درمان يكپارچگي حسي در حافظه كار ي اين كودكان مي باشد. جامعه آماري پژوهش حاضر شامل مراجعان كلينيك هاي روانپزشكي مي باشد. اين شركت كنند گان دررنج سني (4 تا 8 ) سال مي باشد. تعداد كل شركت كنند گان 30 نفر مي باشد كه اين 30 نفر به دو دسته 15 نفر به صورت تصادفي انتخاب مي شوند واز نظر سن و هوش و موقعيت مكان درمان يكپارچه مي باشند.روش پژوهش حاضر از نوع شبه آزمايشي)پيش آزمون- پس آزمون با گروه كنترل( مي باشد. كه بر اساس ملاك هاي تشخيصي پرسشنامه هاي كانرز) (SANO_IV، مصاحبه ي باليني و پرسشنامه ي علايم مرضي4CSI) (به عنوان دانش آموز مبتلا به ADHD تشخيص داده شدند.

چکيده:

يكپارچگي حسي ، حافظه كاري، اختلال نقصان توجه وتمركز

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا رستمي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد رضا محمدي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.