پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۲/۵ دفاع:
۲۴۹۲ شناسه:
مصطفي اكبري دانشجو:
مقايسه اثر بخشي ۱۰ هفته تمرينات ثبات مركزي، نوروفيدبك و تركيبي بر درد و ناتواني مبتلايان به كمر درد غير مزمن اختصاصي عنوان فارسي:
عنوان انگليسي:

چكيده

مقدمه: كمردرد مزمن غيراختصاصي يكي از مشكلات بزرگ حوزه سلامت با هزينه هاي هنگفت در بسياري از كشورها است. دست يابي به يك برنامه درماني و توان بخشي جامع جهت بهبود سريع تر بيماران مبتلا به اين بيماري همواره مورد توجه بوده است. لذا هدف از پژوهش حاضر، بررسي و مقايسه ي اثربخشي 10 هفته تمرينات ثبات عضلات مركزي، نوروفيدبك و تركيبي (ثبات عضلات مركزي و نوروفيدبك) بر درد و ناتواني مبتلايان به كمردرد مزمن غير اختصاصي بود.

مواد و روش ها: پژوهش از نوع نيمه تجربي با طرح پيش آزمون - پس آزمون با گروه كنترل بود كه در آن تمرينات ثبات دهنده عضلات مركزي و نوروفيدبك به عنوان متغير مستقل و درد كمر و ناتواني (كيفيت عملكرد) به عنوان متغير وابسته مورد بررسي قرار گرفتند و از پروتكل تمرينات عضلات ثبات مركزي، پروتكل نوروفيدبك و پرسشنامه درد VAS و پرسشنامه ناتواني اسوستري به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد. جامعه آماري را كليه ي بيماران مبتلا به كمردرد مزمن غيراختصاصي مراجعه كننده به كلينيك هاي اصلاحي شهر كرمانشاه تشكيل دادند. از بين جامعه آماري، تعداد 60 نفر كه شرايط ورود به پژوهش را داشتند به صورت تصادفي در جهار گروه كنترل، تمرينات ثبات مركزي، تمرينات نوروفيدبك و تمرينات تركيبي قرار داده شدند. قبل و بعد از اجراي تمرينات، پرسشنامه هاي درد و ناتواني روي آزمودني ها اجرا شد و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 با روش آماري تي زوجي براي مقايسه درون گروهي و آنكووا براي مقايسه بين گروهي و يومن ويتني در پس آزمون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

يافته ها: نتايج نشان داد كه بين گروه‌ها در مرحله پيش آزمون تفاوت معني داري وجود نداشت، اما بين متغير درد و ناتواني در گروه‌ها در مرحله پس آزمون تفاوت معني داري وجود داشت (0.001P<). نتايج آزمون يومن ويتني نشان داد تمرينات ثبات مركزي، نوروفيدبك و تركيبي موجب كاهش معني دار ميزان درد و كاهش ناتواني شده است (0.001P<). همچنين مقايسه روش ها نشان داد تمرينات تركيبي بيشترين تاثير را در كاهش درد و ناتواني داشته است.

نتيجه گيري: از يافته هاي اين پژوهش مي توان نتيجه گيري كرد چنان چه تمرينات ثبات مركزي را با روش درماني روانشناختي نوروفيدبك تركيب كنيم به نتيجه ي بهتر و پايدارتري دست خواهيم يافت؛ لذا پيشنهاد مي شود كه در برنامه درماني بيماران مبتلا به كمردرد مزمن اين تمرينات نيز در نظر گرفته شوند.

چکيده:

كليدواژه ها: كمردرد مزمن غيراختصاصي، تمرينات ثبات مركزي، نوروفيدبك, ناتواني.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر هومن مينونژاد استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر رضا رجبي استاد مشاور:
دکتر كامران يزدان بخش استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۹۸

مجله علمي مطالعات نا تواني

9/

مقايسه اثر بخشي 10 هفته تمرينات ثبات مركزي و نرو فيدبك با ثبات مركزي بر درد مبتلايان به كمر درد مزمن غير اختصاصي

مصطفي اكبري هومان مينو نزاد رضا رجبي كامران يزدانبخش

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده
۳-۲۰۱۸

مجله بين المللي جامعه

2226-3209/

مقايسه اثر بخشي 10 هفته تمرينات ثبات مركزي و نرو فيدبك با ثبات مركزي برناتواني مبتلايان به ;كمر دردمزمن غير اختصاصي

مصطفي اكبري هومان مينو نزاد رضا رجبي كامران يزدانبخش

مقاله در مجله Scopus/ISI
بين المللي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.