پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۱۱ دفاع:
۲۴۸۷ شناسه:
محمدعلي ولي زاده دانشجو:
مدل كارآفريني اثربخش در توسعه كارآفريني سازماني در شركت مپنا بويلر عنوان فارسي:
Effective entrepreneurial model in corporate entrepreneurship development in MAPNA Boilers عنوان انگليسي:

پرورش رفتار كارآفرينانه جهت اثربخشي در محيط پيچيده امروزي سازمان ها نيازمند به مطالعات بيشتر در مورد مدل‌هاي كارآفريني در سازمان ها است. خلاقيت و نوآوري اهميت ويژه اي در كارآفريني سازماني است. از اين رو براي اين كه سازمان‌ها، اثربخش‌تر باشند بايد به رويكردي كارآفرينانه بپردازند. كارآفريني سازماني به بياني ساده‌تر، شناخت عوامل تاثيرگذار بر بروز رفتارهاي نوآورانه در سازمان است. تحقيق حاضر به بررسي عوامل مؤثر بر كارآفريني سازماني پرداخته است. به منظور دستيابي به اهداف تحقيق، اين شركت مپنا بويلر به عنوان مورد مطالعه انتخاب شده است. براي جمع آوري داده‌ها تعداد 110 پرسشنامه توسط كاركنان اين شركت توزيع گرديد كه از اين تعداد، 110 عدد پرسشنامه قابل قبول استخراج شد كه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. در تحقيق حاضر از شيوه نمونه گيري غيراحتمالي در دسترس استفاده شده است. مدل يابي معادلات ساختاري جهت آزمون 7 فرضيه مطرح شده در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفت. روش تحقيق از نظر هدف، كاربردي و از نوع علّي است. در اين پژوهش جهت آزمون فرضيات از روش معادلات ساختاري با رويكرد حداقل مربعات جزئي (PLS)( نرم افزارSmartPLS) استفاده گرديده است. نتايج به دست آمده از آزمون فرضيه‌ها نشان مي‌دهد كه فرضيه هاي انگيزش بر گرايش به رفتار كارآفرينانه تاثير مثبت و معناداري دارد. مهارت هاي فردي بر گرايش به رفتارهاي كارآفرينانه تاثير مثبت و معناداري دارد. حمايت محيطي بر كنترل رفتار كارآفرينانه تاثير مثبت و معناداري دارد. پويايي محيطي بر كنترل رفتار كارآفرينانه تاثير مثبت و معناداري دارد. گرايش به رفتار كارآفرينانه بر قصد كارآفريني سازماني تاثير مثبت و معناداري دارد. هنجارهاي ذهني بر قصد كارآفريني سازماني تاثير مثبت و معناداري دارد. و كنترل رفتار كارآفرينانه بر قصد كارآفريني سازماني تاثير مثبت و معناداري دارد.

چکيده:

مدل كارآفريني، توسعه كارآفريني، كارآفريني سازماني، مپنا بويلر، كارآفريني اثر بخش

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حميد پاداش استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر كمال سخدري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.