پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۵/۱ دفاع:
۲۴۷۹ شناسه:
مهرداد پارسامنش دانشجو:
معرفي مدلي براي تعيين ريسك‌اعتباري مشتريان موسسات بيمه اعتبار صادراتي در صندوق ضمانت صادرات ايران عنوان فارسي:
Introducing a model of EGFI to assess the credit risk of ECAs' customers عنوان انگليسي:

چكيده

يكي ‌‌از‌ مهمترين‌ مسائلي‌ كه مؤسسات‌‌ مالي و اعتباري با‌ آن مواجه‌ مي‌باشند، ‌احتمال عدم ‌‌ايفاء تعهدات از ‌سوي دريافت‌كنندگان اعتبارات مي‌باشد. با پيش‌بيني ريسك، ضمن برآورد حق‌بيمه و اخذ وثيقه ‌مناسب، خسارات ناشي از نكول مشتري و هزينه‌ پيگيري وصول ‌مطالبات به طور معني‌داري كاهش‌يافته و ضمن افزايش كارايي، زمينه رقابت‌پذيري موسسات ‌اعتباري نيز فراهم مي‌گردد. هدف از انجام اين پژوهش، سنجش ريسك اعتباري مشتريان صندوق ضمانت صادرات ايران با رويكرد داده‌كاوي و با استفاده از روش‌هاي ماشين بردار‌ پشتيبان ‌(SVM ،‌KSVM )‌ ، شبكه ‌‌عصبي با الگوريتم يادگيري GMDH و روشهاي تركيبي،‌ تلفيقي مي‌باشد. يافته‌هاي‌ پژوهش حاكي از ‌آن است كه در ارزيابي ريسك ‌اعتباري متقاضيان تسهيلات اعتباري، روش KSVM نسبت به ساير مدل‌هاي بررسي شده از قابليت و دقت ‌بالاتري برخوردار است‌. همچنين 5 متغير نوع فعاليت (از حيث واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدمات فني و مهندسي)‌، نحوه صدور ( براساس انواع قراردادهاي بين‌المللي)، گردش حساب بانكي به مانده تعهدات (بيانگر توان بازپرداخت ديون توسط مديون مي‌باشد.)، مدت اعتبار ضمانت‌نامه اعتباري و ميزان مانده بدهي به دارايي جاري به ترتيب بيشترين تاثير را در ارزيابي اعتبار ‌مشتريان دارند.

چکيده:

ريسك‌اعتباري، ماشين بردارپشتيبان، داده‌كاوي، اعتبارسنجي، صندوق‌ ضمانت صادرات ايران

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محسن مهرآرا استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر قهرمان عبدلي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
پژوهشنامه بازرگاني دكترمحسن مهرآرا(نويسنده مسئول) ، دكتر قهرمان عبدلي و مهرداد پارسامنش ‌‌تعيين ريسك ‌اعتباري مشتريان موسسات بيمه اعتبار‌صادراتي در صندوق ضمانت صادرات ايران با استفاده از روش‌هاي يادگيري ماشين و شبكه عصبي داخلي پذيرش شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.