پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۵ دفاع:
۲۴۷۸ شناسه:
شهلا حسني دانشجو:
جايگاه حقوقي FATF در نظام داخلي و بين المللي ضد پولشويي عنوان فارسي:
Legal Status of FATF in Domestic and International Anti-money Laundering System عنوان انگليسي:

چكيده

نيروي ويژه ي اقدام مالي عليه پول شويي" FATF" (معروف به چهل توصيه) يك سازمان همكاري ميان دول است كه در 7 فوريه 1990 به منظور مبارزه با پول شويي شكل گرفته است. هدف اصلي اين اتحاديه در واقع مبارزه با مظاهر مختلف فعاليت هاي غير قانوني مي باشد كه بخش هاي اقتصادي كشور را تحت تاثير خود قرار داده اند. اين نهاد معيارهايي را براي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم تعيين مي كند و اقدامات و سياستهايي را براي شفافيت نظام بانكي و مالي، پيشگيري از پولشويي و مبارزه با آن پيشنهاد مي دهد. در اين تحقيق به جايگاه حقوقي FATF در نظام بين الملل حقوقي و همچنين رابطه حقوقي اين نهاد با حقوق داخلي و تاثير آن در نظام حقوقي ايران پرداخته خواهد شد. در فصل نخست، پس از معرفي جرم پولشويي و نهادهاي بين المللي مبارزه با اين جرم، خواهيم پرداخت . در فصل دوم FATF و جايگاه آن در حقوق بين الملل بررسي شد و حوزه فعاليت و راه كارهايي كه در ساماندهي نظام حقوقي كشورهاي عضو دارد را مورد بررسي قرار داده ايم. FATF يك سازمان غير رسمي است توصيه هاي اين نهاد اگر چه براي كشورهاي عضو لازم الاجرا نيست اما در عمل كشورها مجبور به تبعيت از اين نهاد و دستورالعمل هاي آن هستند. در فصل سوم ارتباط ايران و FATF و دلايل موافقان و مخالفان پيوستن ايران به اين نهاد و تاثير آن بر حقوق داخلي مورد بررسي قرارخواهد گرفت.

چکيده:

نيروي ويژه ي اقدام مالي، ، پولشويي، تروريسم، تامين مالي، كنواسيون

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمود باقري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.