پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۲۴۷۵ شناسه:
ليلا طاوسي دانشجو:
مقايسه اثربخشي دو مداخله كاهش تدريجي (DST) و درمان نگهدارنده با متادون (MMT) بر ولع مصرف و سلامت روان بيماران وابسته به مواد افيوني عنوان فارسي:
comparison effect of two intervention DST and MMT on craving and mental health between opioid substance user عنوان انگليسي:

هدف از پژوهش حاضر، مقايسه اثربخشي دو روش كاهش تدريجي (DST) و روش درمان نگهدارنده با متادون MMT) )، بر مقياس‌هاي سلامت روان و ولع مصرف مواد بيماران وابسته به مواد افيوني است. به اين منظور 28 نفر از بيماران وابسته به مواد افيوني مراجعه كننده به مراكز ترك اعتياد جهت گروه MMT و 31 نفر از بيماران مراجعه كننده به مركز ترك اعتياد كنگره60 كه دو تا سه ماه ابتداي ورود به درمان بودند، به شيوه در دسترس انتخاب و پرسشنامه سلامت روان SCL-90 و پرسشنامه ولع مصرف HCQ-45، بر روي آنان اجرا شد. هر دو گروه از نظر سن، جنس، نوع مواد مصرفي، مدت زمان سابقه مصرف و مدت زمان ورود به درمان، همتاسازي شدند. پس از گذشت 9 ماه از تمام بيماران تحت مداخله در دو گروه مجدد تست SCL-90 و GHQ-45، گرفته شد. نتايج تحليل آزمون t مستقل و t وابسته نشان داد كه هر دو گروه DST و MMT بعد از 9 ماه مداخله، ولع مصرف كمتري نسبت به مرحله اول آزمون داشتند و البته گروه DST در كاهش ولع مصرف موفق تر عمل نموده بودند و همچنين گروه DST در تمام زير مقياس هاي شاخص سلامت روان بهبود قابل ملاحظه‌اي داشتند اما گروه MMT تنها در دو شاخص خصومت و شكايات جسماني بهبود نشان دادند. و به طور كل، گروه DST تأثيرگذاري بيشتري نسبت به گروه MMT بر سلامت روان داشتند. ‌نتيجه گيري: گروهي از مصرف كنندگان مواد افيوني كه تحت مداخله DST قرار داشتند تفاوت هاي فاحشي در تمامي شاخص هاي سلامت روان و ولع مصرف مواد نسبت به گروه تحت درمان MMT نشان دادند. اين نتايج حاكي از توانمندي روش كاهش تدريجي DST توسط شربت ترياك در بهبود و كاهش قابل ملاحظه علائم وابستگي به مصرف مواد افيوني است.

چکيده:

درمان نگهدانده با متادون، كاهش تدريجي (DST)، ولع مصرف، سلامت روان، مواد افيوني

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر فاطمه دهقاني آراني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر رضا رستمي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.