پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۶ دفاع:
۲۴۷۳ شناسه:
حميد اله وردي نژاد دانشجو:
سناريو پردازي رفتار مشتريان B2B شركت ملي گاز ايران با رويكرد اينده پژوهي عنوان فارسي:
The scenario of customer behavior of B2B Iranian National Gas Company with a futures study approach عنوان انگليسي:

هدف از اين پژوهش آينده پژوهي رفتار مشتريان B۲B شركت ملي گاز ايران ب منظور تدوين و طراحي سناريو هاي پيش روي اين شركت در آينده است.

بدين منظور عدم قطعيت هاي كليدي موجود در خصوص مشتريان B۲B شركت ملي گاز ايران شناسايي شده و با استفاده از روش سناريو نويسي به توصيف و تشريح رفتار هاي آينده آنها پرداخته خواهد شد . اين كار با انجام دو مرحله مرور ادبيات و همچنين مصاحبه با خبرگان صورت مي پذيرد .

در مرحله اول پيشران هاي موثر بر رفتار مشتريان مشخص مي شود و پس از مصاحبه با خبرگان و با استفاده از نرم افزار (Scenario Wizard) و ماتريس اثرات متقابل سناريو هاي نهايي مشخص و پس از صحه گذاري و اعتبار سنجي توسط خبرگان بطور مفصل به هر كدام پرداخته خواهد شد.

چکيده:

آينده پژوهي ، سناريو نويسي ، عدم قطعيت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر طهمورث حسنقلي پور استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.