پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۷ دفاع:
۲۴۷۰ شناسه:
فاطمه خميس آبادي دانشجو:
مقايسه اجراي دو شيوه تمرين تركيبي بر سطوح سرمي عوامل خطرزاي قلبي -عروقي و نيمرخ ليپيدي زنان چاق عنوان فارسي:
comparison of effect of different combind exercise on serum levels of cardiovascular risk factor and lipid profile of obese women عنوان انگليسي:

۲۳نفر از زنان چاق كه به صورت فراخوان وداوطلبانه انتخاب ميشوندبا پروتكل

گروه (۱): هوازي-مقاومتي- هوازي (۸نفر)

گروه(۲):مقاومتي-هوازي-مقاومتي(۸نفر)

گروه (۳):كنترل(۷نفر)

چکيده:

ورزش تركيبي- هموسيستئين-فيبرينوژن-پروفايل ليپيدي-زنان چاق

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدرضا كردي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عباسعلي گائيني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.