پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۵/۲۰ دفاع:
۲۴۶۹ شناسه:
تارا جواهري دانشجو:
بررسي تاثيرات شخصيت برند روي رفتار مصرف‌كننده با تاكيد ويژه بر روي سازه عشق به برند در ميان زنان و مردان خريدار گوشي تلفن همراه عنوان فارسي:
The study of brand personality effects on consumer behavior with special emphasis on brand image building among women and men Buyer of mobile phone عنوان انگليسي:

زندگي روزانه ما مملو از برندهاي مختلف است كه دائما براي جلب توجه ما با هم رقابت مي‌كنند. علاوه براين رقابت سخت بين برندها، مصرف‌كنندگان نيز داراي بصيرت و دانش بسيار بالايي هستند كه حاصل آن تصميمات خريدي است كه با دقت بيشتري گرفته شده‌اند (بايرادا و همكاران، 2018). در مقابل اين واقعيت جديد، ايجاد تداعي عاطفي برند مسئله‌اي كليدي در مديريت برند مي‌باشد (مالار و همكاران، 2011). محققان بسياري عنوان كرده‌اند مصرف‌كنندگان با برندها روابطي ايجاد مي‌كنند كه رابطه آن‌ها با مردم را منعكس مي‌سازد (ليو و چانگ، 2017). از اين رو شركت‌ها به دنبال استراتژي‌هايي هستند كه آن‌ها را قادر سازد با مصرف‌كنندگان پيوند عاطفي قوي ايجاد كنند. براساس پژوهش روي و همكاران (2016)، مديريت رابطه برند مشتري يك موضوع قابل توجه مطالعه براي دانشگاهيان و متخصصان مي‌باشد. دو موضوع كه در اين حوزه به طور گسترده به آن پرداخته شده شخصيت برند و عشق به برند هستند.

شخصيت برند مي‌تواند با مصرف‌كننده پيوندي را برقرار كند؛ به‌خصوص اگر شخصيت متمايز، قوي و مطلوب و ثابت باشد. مصرف‌كننده‌ها اغلب، برندها را به دليل ايجاد ارتباطي كه با شخصيت آنها برقرار مي‌كند، استفاده مي‌كنند (خنيفر و همكاران، 1396). بايرادا و همكاران (2018) شخصيت برند را به عشق به برند ارتباط مي‌دهند. عشق به برند به پيوستگي بيشتر مصرف‌كننده با برند توجه مي‌كند.

رابطه انساني كشف شده بين عشق به انسان و عشق به برند، مانند شخصيت انسان و شخصيت برند (آكر، 1997)، نشان مي‌دهد كه رابطه بين عشق به برند و شخصيت برند نيازمند بررسي بيشتر است (باترا و همكاران، 2012؛ هوبر و همكاران، 2015). از طرفي مطالعه ادبيات نشان مي‌دهد با توجه به اينكه زنان و مردان از نظر فيزيولوژيكي، رواني و شخصيتي متفاوتند، رابطه بين شخصيت برند، رفتار مصرف‌كننده و عشق به برند در ميان زنان و مردان به صورت مجزا بررسي نشده است و همچنين بيشتر تحقيقات گذشته روي يك يا چند بعد شخصيت برند تمرگز كرده‌اند و همه ابعاد شخصيت برند را در نظر نگرفته‌اند. همچنين در تحقيقات گذشته بيشتر از مقياس آكر براي سنجش شخصيت برند استفاده شده است كه تحقيق حاضر از مقياس جونز و همكاران (2009) استفاده شده است، زيرا اين مقياس ضمن بررسي اشكالات وارد شده به آكر، شاخص جديدي را براي سنجش شخصيت برند ارائه داده‌اند. با توجه به شكاف تحقيقاتي ذكر شده سوالات تحقيق حاضر به شرح ذيل مي‌باشد:

تأثيرات شخصيت برند بر روي رفتار مصرف‌كننده چگونه است؟

آيا تأثيرات شخصيت برند بر روي رفتار مصرف‌كننده در ميان زنان و مردان متفاوت است؟

به اين منظور پژوهش حاضر به دنبال پر كردن شكاف تحقيقاتي ذكر شده و در نظر گرفتن همه ابعاد شخصيت برند و بررسي آن به صورت مجزا در ميان زنان و مردان است. از اين رو هدف پژوهش حاضر بررسي تاثيرات شخصيت برند روي رفتار مصرف‌كننده با تاكيد ويژه بر روي سازه عشق به برند در ميان زنان و مردان خريدار گوشي تلفن همراه مي‌باشد.

چکيده:

شخصيت - گوشي- مصرف - برند

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدابوالقاسم ميرا استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مسعود كيماسي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.