پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۴/۶ دفاع:
۲۴۶۵ شناسه:
مهسا عباسي دانشجو:
آثار تمرينات استقامتي فزاينده بر سرم كوپپتين و مقاومت انسولين در مردان چاق غير فعال عنوان فارسي:
Effects of endurance training of serum copeptin and insulin resistance on inactive over weight men عنوان انگليسي:

آثار تمرينات استقامتي فزاينده بر سرم كوپپتين و مقاومت انسولين در مردان چاق غير فعال كه توسط آزمون بروس بر روي آزمودني ها انجام گرفته است اندازه بيوماركرهاي خوني طي دو مرحله و پس از دست كم ۱۲ ساعت ناشتايي از سياه رنگ بازويي مقدار ۵ ميلي ليتر خونگيري به عمل آمدپس از جمع آوري داده ها از نرم افزار آماري Stata نسخه ۱۲ جهت تجزيه و تحليل آنها استفاده خواهد شد. فرضيه هاي تحقيق شامل اجراي آزمون بروس بر مقادير كوپپتين و مقاومت انسولين يكسان است . اجراي آزمون بروس بر غلظت كوپپتين تاثير دارد يا خير.

چکيده:

كوپپتين. مقاومت انسوليني. ديابت نوع 2. تمرينات استقامتي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي اصغر رواسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر رحمان سوري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.