پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۹ دفاع:
۲۴۶۳ شناسه:
ليلا اصغرنژاد دانشجو:
تهيه نانوكامپوزيت‌هاي چارچوب فلز-آلي/گرافن بر پايه ليگاندهاي كربوكسيلاتي و بررسي كاربردهاي جذب گاز آن‌ها. عنوان فارسي:
Synthesis of carboxylate ligand based metal organic framework/graphene nanocomposites and investigation of their gas adsorption application عنوان انگليسي:

اين رساله بر روي تهيه كامپوزيت‌هاي جديدي از چارچوب‌هاي فلز-آلي (MOF) با مواد گرافني و بررسي خواص جذب گاز آن‌ها متمركز است. دو سري كامپوزيت متفاوت سنتز شدند. يكي از آن‌ها بر پايه چارچوب فلز-آلي [Ni2(BDC-NH2)2(DABCO)].xDMF.yH2O] (Ni-A) و گرافن اكسيد (GO) و ديگري براساس چارچوب فلز-آلي [Cu3(BTC)2(H2O)3.nH2O] Cu-BTC و گرافن‌هاي عامل‌دار شده بود. به منظور بررسي تاثير ميزان ماده گرافني در ساختار و خواص كامپوزيت بدست آمده، درصدهاي مختلفي از ماده گرافني مورد استفاده قرار گرفت. روش‌هاي مختلفي همچون پراش پرتو ايكس پودر (PXRD)، طيف‌سنجي مادن قرمز (FT-IR)، طيف سنجي رامان، آناليز توزين حرارتي (TGA)، ميكروسكوپ الكتروني روبشي گسيل ميداني (FESEM)، ميكروسكوپ الكتروني عبوري (TEM)، جذب و واجذب نيتروژن (BET) براي شناسايي و مطالعه ويژگي‌هاي كامپوزيت‌ها به كار گرفته شد. براي كامپوزيت‌هاي Ni-A/GO ، ايزوترم‌هاي جذبي CO2 و N2 بصورت جداگانه در دماي صفر درجه سانتيگراد و فشار يك بار اندازه‌گيري شد و نيز گزينش‌پذيري CO2/N2 آن‌ها مورد بررسي قرار گرفت. براساس نتايج بدست آمده همه كامپوزيت‌ها

گزينش‌پذيري CO2/N2 بالاتري نسبت به MOF اوليه (Ni-A) داشتند. بين كامپوزيت‌هاي سنتز شده

Ni-AG5 (با 5 درصد GO) بيشترين گزينش‌پذيري را داشت كه سه برابر بيشتر ازگزينش‌پذيري

Ni-A بود. صفحات گرافني با استفاده از بنزوئيك اسيد (BFG) و ايزوفتاليك اسيد (IFG) عامل دار شدند و از آن‌ها بترتيب براي تهيه كامپوزيت‌هاي Cu-BTC/BFG و Cu-BTC/IFG استفاده شد. تاثير گروه عاملي بر روي پايداري هيدروترمال و خواص جذب گاز CO2 مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج نشان دادند كه گروه‌هاي عاملي روي صفحات گرافني در خواص كامپوزيت نهايي اهميت زيادي دارند. با اضافه كردن 8 درصد وزني از IFG به Cu-BTC، كامپوزيت بدست آمده پايداري هيدروترمال قابل توجهي را در مقايسه با

Cu-BTC نشان داد، همچنين جذب گاز CO2 آن نسبت به MOF اوليه، 17 % افزايش يافت. در ادامه سه پليمر كوئورديناسيوني جديد بر پايه فلز مس سنتز شد و با آناليز پراش پرتو ايكس تك بلور و PXRD مورد شناسايي قرار گرفتند. فعاليت كاتاليزي پليمرهاي كوئورديناسيوني سنتز شده در اكسايش گزينش‌پذير بنزيل الكل به بنزوئيك اسيد مورد بررسي قرار گرفت. فعاليت كاتاليزي و گزينش‌پذيري بالايي براي اين كاتاليزگرها مشاهده شد.

چکيده:

چارچوب فلز-آلي، گرافن، كامپوزيت، جذب گاز، پليمر كوئورديناسيوني

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا عباسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عليرضا شاكري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.