پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۱۲/۱۹ دفاع:
۲۴۶۲ شناسه:
مهدي وفائي دانشجو:
ارائه چارچوب شناسايي عوامل موثر بر عملكرد زنجيره تامين پايدار با رويكرد شهودي فازي عنوان فارسي:
Providing of the framework for identifying of the effective on sustainable supply chain performance factors with hesitant fuzzy Approach عنوان انگليسي:

با توجه به اهميت پايداري در زنجيره‌تامين شركت هايي كه فعاليت پروژه‌اي دارند، در اين پژوهش به طراحي مدل عوامل موثر بر پايداري زنجيره‌تامين در توليد پروژه‌اي شركت عمراني پارس گرما پرداخته شد. به همين منظور با بررسي نظريه‌ها و مفاهيم و مطالعات كاربردي، توانمندسازها و عوامل موثر بر پايداري زنجيره‌تامين شناسايي شد. سپس پروتكل مصاحبه تدوين گرديد. روش پژوهش از نظر فلسفي در پارادايم تفسيرگرايي قرار مي‌گيرد. همچنين پژوهش از نظر هدف توسعه‌اي و كاربردي مي‌باشد. روش گردآوري اطلاعات كتابخانه‌اي و روش جمع‌آوري داده‌ها ميداني بوده است. در اين پژوهش از مصاحبه و پرسشنامه براي اخذ نظرات افراد مورد نظر استفاده شد. تعداد خبرگان 10 نفر از مديران و تصميم گيرندگان شركت پارس گرما بود كه با استفاده از نمونه گيري قضاوتي شناسايي و انتخاب شدند. تعداد اعضاي نمونه نيز 155 نفر بود كه با توجه به فرمول كوكران، تعداد 120 نفر انتخاب شدند. پس از جمع‌آوري و تجزيه و تحليل داده ها، نتايج به دست آمده نشان داد كه مدل پژوهش داراي 7 بعد اصلي ويژگي‌هاي پروژه، ويژگي‌هاي پيمانكاران، ويژگي‌هاي مديران، ويژگي‌هاي ارتباطي، ويژگي‌هاي سازمان‌هاي نظارتي، ارزيابي عملكرد و ويژگي‌هاي جامعه مي‌باشد و هر يك از اين ابعاد داراي مولفه هايي مي‌باشد. در پايان بر اساس مدل طراحي شده، پيشنهادات كاربردي ارائه گرديد.

چکيده:

توليد پروژه اي، روش كيفي و كمي، زنجيره‌تامين پايدار، عوامل موثر بر زنجيره‌تامين پايدار

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر منصور مومني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي استاد مشاور:
دکتر ابراهيم تيموري استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۹۹ /

طراحي مدل پايداري زنجيره‌تامين در شركت‌هاي پروژه‌اي (مطالعه موردي شركت عمراني و صنعتي پارس گرما)

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.