پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۸ دفاع:
۲۴۵۹ شناسه:
فاطمه اسرا غلامرضاپور دانشجو:
نقش شبكه هاي اجتماعي در راه اندازي و رشد شركتهاي مبتني بر فن آوري اطلاعات شهر تهران عنوان فارسي:
The role of social networks in Start-up and Growth of IT-based Companies in Tehran عنوان انگليسي:

چكيده:

محيط فعلي كشور در شرايطي قرار دارد كه بيش از هر چيزي نيازمند خود اشتغالي و كارآفريني و توسعه و رشد كسب و كارهاي فعلي و راه اندازي كسب و كارهاي جديد مي باشد. اين مورد هم مي تواند بر رشد اقصادي كشور و هم بر امر اشتغال زايي بسيار كمك كننده و اثرگذار باشد. يكي از شاخص هاي كمك كننده به اين موضوع استفاده و رشد شبكه هاي اجتماعي براي صاحبان كسب و كار مي باشد كه مي تواند تجارب ارزنده اي را براي آنها در پي داشته باشد. لذا هدف اصلي اين تحقيق بررسي نقش شبكه هاي اجتماعي در راه اندازي و رشد شركت‌هاي مبتني بر فناوري اطلاعات شهر تهران مي باشد. بدين منظور با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده، 118 شركت فعال در صنعت فناوري اطلاعات شهر تهران به عنوان نمونه آماري تحقيق انتخاب شده و پرسشنامه تحقيق بين آنها توزيع گشت. اين پژوهش با رويكرد كمي صورت گرفته و بر مبناي هدف كاربردي و بر مبناي نحوه گردآوري داده هاي تحقيق توصيفي پيمايشي بوده است. براي تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق در بخش آمار توصيفي از شاخص هاي مركزي و پراكندگي نظير ميانگين و انحراف معيار و درصد فراواني و همچنين در بخش آمار استنباطي از تحليل عاملي تاييدي و تكنيك مدليابي معادلات ساختاري با رويكرد حداقل مربعات جزئي (PLS) و همچنين از آزمون كولموگروف-اسميرنوف براي سنجش نرمال بودن توزيع داده هاي تحقيق استفاده شده است. نتايج تحقيق بيانگر آن است كه شبكه هاي اجتماعي (4/34) درصد از تغييرات راه اندازي كسب و كار و (2/66) درصد از تغييرات رشد كسب و كار را تبيين مي كند. همچنين شناسايي فرصت ها از طريق شبكه هاي اجتماعي (3/37) درصد از تغييرات راه اندازي كسب و كار و (4/19) درصد از تغييرات رشد كسب و كار را تبيين مي كند. تسهيم اطلاعات از طريق شبكه هاي اجتماعي به ميزان(0/22) درصد از تغييرات راه اندازي كسب و كار را تبيين مي كند. ارتباطات و نوآوري از طريق شبكه هاي اجتماعي به ميزان(8/18) درصد از تغييرات راه اندازي كسب و كار و (8/25) درصد از تغييرات رشد كسب و كار را تبيين مي كند. كاهش هزينه از طريق شبكه هاي اجتماعي به ميزان(6/18) درصد از تغييرات راه اندازي كسب و كار و (2/16) درصد از تغييرات رشد كسب و كار را تبيين مي كند و تاثير مثبت و معنادار دارد و در نهايت بازاريابي از طريق شبكه هاي اجتماعي به ميزان (9/35) درصد از تغييرات رشد كسب و كار را تبيين مي كند.

چکيده:

واژگان كليدي: شبكه هاي اجتماعي، رشد كسب و كار، راه اندازي كسب و كار.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حميد پاداش استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر بهروز زارعي كرگ آباد استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.