پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۳۰ دفاع:
۲۴۵۳ شناسه:
سميه كوروش اكمل دانشجو:
ساخت چارچوب فلز آلي - MIL-100 بهمنظور بررسي جذب و رهايش دارو عنوان فارسي:
Synthesis of MIL-100 and investigation of its drug delivery properties عنوان انگليسي:

چارچوبهاي آلي فلزي – 1 (MOF) يكي از مهمترين مواد مورد بحث در چند دههي گذشته هستند، كه دستهاي از

پليمرهاي كئوردينانسي ميباشند. اين تركيبات اساسا از دو جز اصلي يون فلزي يا يك خوشه از يونهاي فلزي و يك

مولكول آلي به عنوان ليگاند يا اتصالدهنده، ساخته شدهاند. ليگاندها ميتوانند دو و يا چنددندانه بوده و خوشه يا يون

فلزي نيز ميتواند عدد كئورديناسيوني متفاوتي داشته باشد. MOF ها بهدليل داشتن تخلخل بسيار بالا و هندسهي

منافذ، كاربردهايي از جمله كاتاليست واكنشهاي شيميايي، حامل در سيستمهاي نوين دارورساني، ذخيرهسازي و

جداسازي گازها و همچنين جذب و جداسازي مواد شيميايي خطرناك دارند. در اين پژوهش، از اين ساختارها به عنوان حامل در سيستمهاي دارورساني استفاده شده است

چکيده:

-1 ساخت سامانه دارورساني مورد نظر -2 ايجاد خاصيت آهنربايي در ساختار توليدشده بهمنظور جداسازي آسان -3 بررسي جذب و رهايش دارو توسط سامانه توليدشده در بخش قبل

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر پريسا خديوپارسي استاد راهنما:
دکتر مهدي شفيعي اردستاني استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.