پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۰ دفاع:
۲۴۴۹ شناسه:
مريم قرباني دانشجو:
مقايسه سه روش تمريني تصويرسازي ذهني، تمرينات اصلاحي و تركيبي بر هايپرلوردوز كمري و فعاليت الكترومايوگرافي، عضلات كمربند كمري لگني عنوان فارسي:
Comparison three exercise methods mental imagery, corrective exercise & combinative on hyper lordosis of lumbar & EMG muscle of lumbo – pelvic complex عنوان انگليسي:

هدف از اين پژوهش مقايسه سه روش تمريني تصويرسازي ذهني، تمرينات اصلاحي و تركيبي بر هايپرلوردوز كمري و فعاليت عضلات كمربند كمري لگني (ترنسفرس ابدومينيس، گلوتئوس ماكزيموس، اركتور اسپاين و ركتوس فموريس) بود. 36 زن مبتلا به هايپر لوردوز كمري به صورت هدفمند در سه گروه تمريني اصلاحي، تصوير سازي ذهني و تركيبي قرار گرفتند. گروه ها به مدت شش هفته و هفته اي سه جلسه به تمرينات پرداختند. درجه لوردوز كمري، انعطاف پذيري كمري، انعطاف پذيري عضلات فلكسور ران و عضلات همسترينگ، قدرت عضلات شكمي، گلوتئوس ماكزيموس و فعاليت الكترومايوگرافي عضلات منتخب لگني قبل و پس از فعاليت اندازه گيري شد. از آزمون شاپيرو جهت بررسي نرمال بودن داده ها استفاده شد. سپس از آزمون تي وابسته جهت بررسي تفاوت پيش و پس آزمون و آزمون تحليل واريانس جهت مقايسه بين گروه ها استفاده شد. يافته ها نشان داد كه تمرينات تصويرسازي ذهني در متغير نرخ فعاليت عضلاني در سطح 05/0 =α معنادار بود و تمرينات اصلاحي و تركيبي در تمامي متغيرهاي اندازه گيري شده، در سطح 05/0 =α معنادار بود. بين دو روش تمرينات ذهني و اصلاحي در لوردوز كمري، نرخ فعاليت عضله ركتوس فموريس، انعطاف پذيري عضلات كمر، انعطاف پذيري عضلات فلكسور ران، استقامت و قدرت عضلات شكمي تفاوت معنادار بود. بين دو روش تمرينات ذهني و تركيبي در لوردوز كمري، نرخ فعاليت عضله ركتوس فموريس، انعطاف پذيري عضلات همسترينگ، انعطاف پذيري عضلات فلكسور ران، قدرت و استقامت عضلات شكمي تفاوت معنادار بود. بين دو روش تمريني اصلاحي و تركيبي تفاوت معنادار نبود. بنابراين تمرينات تصويرسازي ذهني اگرچه بر تغيير درجه لوردوز كمري تاثير نگذاشته است ولي بر نرخ فعاليت عضلاني موثر بوده است. همچنين تمرينات تركيبي به اندازه تمرينات فعال موثر بوده، لذا توصيه مي شود كه به منظور شناخت بيشتر و اثر گذاري بهتر از تمرينات تصويرسازي ذهني در كنار تمرينات فعال براي اصلاح ناهنجاري ها بهره برد.

چکيده:

تصوير سازي ذهني، هايپرلوردوز كمري، عضلات كمربند كمري لگني

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدحسين عليزاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مهدي شهبازي استاد مشاور:
دکتر هومن مينونژاد استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
فصلنامه علمي - پژوهشي طب توانبخشي 1. مريم قرباني. 2. دكتر محمدحسين عليزاده. 3. دكتر مهدي شهبازي. 4. دكتر هومن مينونژاد تاثير تمرينات تصويرسازي حركتي و فعال بر الگوي الكترومايوگرافي حركت هايپر اكستنشن ران در زنان داراي هايپرلوردوز كمري داخلي پذيرش شده مقاله در مجله ISC ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.