پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۲ ساعت ۱۱:۰۰ در vroom.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۲۴۴۸ شناسه:
عليا دانشور دانشجو:
طراحي مدل انگيزشي نوآوري براي دانشكاران شركت هاي مبتني بر ارتباطات و فناوري اطلاعات (مورد مطالعه: مركز تحقيقات مخابرات) عنوان فارسي:
Designing a motivational model for knowledge workers in ICT based firms (Iran Telecommunication Research Centre) عنوان انگليسي:

امروزه اقتصاد دانش بنيان نقش غالب را در اقتصاد جهان ايفا مي‌كند. نوآوري و انتقال تكنولوژي‌هاي نو ظهور در سازمان‌ها نيازمند دانشكاران (نيروي متخصص دانش بنيان) است. دانشكاران نيروي اصلي تعيين كننده در اقتصاد دانش بنيان و متوليان اصلي خلاقيت و نوآوري در سازمان مي‌باشند. همانند ساير كاركنان، سازمان‌ها همواره به دنبال راه هايي براي بهبود عملكرد اين كاركنان به ويژه در عصر كنوني هستند. ايجاد انگيزش يكي از موثرترين عوامل جهت توانمند ساختن و بهبود عملكرد دانشكاران است. از اين رو، ايجاد انگيزش در دانشكاران از مهم‌‌ترين مسائل در مديريت تكنولوژي محسوب مي‌شود. شركت‌هايي كه تمايل به بقا در اقتصاد دانشي را دارند بايد دريابند كه چگونه به دانشكاران به طور موثر انگيزه بدهند.

اين رساله با هدف درك چگونگي انگيزش دانشكاران ايراني انجام مي شود و در خصوص دانشكاران شركت هاي مبتني بر ارتباطات و فناوري اطلاعات اين سوالات را مطرح مي كند كه مجموعه عوامل انگيزه‌بخش كدامند، اولويت‌ انگيزاننده‌ها براي دانشكاران چگونه است و مدل انگيزش دانشكاران در طول زمان (دانشكاران با سوابق كاري ۰ الي ۵ سال، ۵ الي ۱۵ سال، ۱۵ الي ۲۵ سال و ۲۵ الي ۳۰ سال) چگونه است. همچنين به بررسي ذهنيت خبرگان در خصوص انگيزش دانشكاران مي پردازد و ذهنيت دانشكاران و خبرگان را مقايسه مي كند.

در اولين گام، ادبيات تحقيق به روش نظام‌مند با جستجو در سه پايگاه دانش معتبر علمي و مرور بيش از ۱۰۰۰ مدرك علمي در ۴۱ سال گذشته بررسي شده است. درنهايت، ۹۱ مقاله مرتبط با انگيزش دانشكاران انتخاب و به طور عميق‌تر جهت استخراج گزاره‌هاي انگيزشي مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين اين بخش از مطالعه نشان داد به علت اتكا ادبيات بر مدل‌ها و نظريات انگيزش كاركنان سنتي، تفاوت عميقي بين عوامل انگيزاننده مورد استفاده در ادبيات و تعاريف و ويژگي‌‌هاي دانشكاران وجود دارد.

در ادامه، روش تحقيق كيو براي كشف ذهنيت دانشكاران و خبرگان به كار گرفته شده است. بر اساس ۶۵۰ گزاره‌ انگيزشي مستخرج، فضاي گفتمان (جامعه آماري) به روش ساختار نيافته تعيين گرديد. سپس مجموعه كيو (نمونه آماري) طي چندين مرحله پيرايش و مراجعه به متخصصان با ۸۰ عبارت انگيزشي تشكيل شد. مشاركت كنندگان در اين مطالعه به روش نمونه گيري معيار، از بين ۴۵۷ دانشكار و خبره پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات (مركز تحقيقات مخابرات) انتخاب شدند.

در بخش دانشكاران، يافته‌ها حاكي از آن بود كه در مجموع چهار دوره مورد مطالعه ۲۰ ذهنيت وجود دارد كه ۳ ذهنيت مربوط به دوره اول، ۴ ذهنيت مربوط به دوره دوم، ۸ ذهنيت مربوط به دوره سوم و ۵ ذهنيت مربوط به دوره چهارم است. اين ذهنيت‌ها به طور مستقل تجزيه و تحليل شدند و مشاهده شد كه طيف نسبتا وسيعي از نيازها و عوامل انگيزه‌بخش را شامل مي‌شود. مقايسه بين ‌دوره‌اي اين ذهنيت‌ها و استخراج ابرعامل‌ها، مدل انگيزش دانشكاران در طول زمان را شكل داد. تحليل بين دوره‌ها به استخراج ۸ ابر ذهنيت منتج شد. بررسي عميق اين ذهنيت‌ها نشان داد كه برخي رويكردهاي انگيزشي در بين دانشكاران وجود دارد كه در تمام دوره‌ها وجود دارند و به عبارت ديگر در طول زمان ثابت هستند. در حالي كه برخي رويكرد‌ها منحصر به دوره‌ شغلي خاصي مي باشند.

در بخش خبرگان، يافته‌ها نشان داد كه خبرگان براي دانشكاران در هر يك از دوره‌هاي اول تا سوم دو ذهنيت متصور بودند و براي دوره چهارم تنها يك ذهنيت شناسايي كردند، همچنين مقايسه نظر خبرگان و دانشكاران نشان از شكاف نسبتا زياد شناخت خبرگان نسبت به دانشكاران داشت. خبرگان تنها در خصوص دانشكاران دوره اول (با سابقه كاري ۰ تا ۵ سال) شناخت نسبي داشتند و شناخت خبرگان در دوره‌هاي بعد نسبتا ناقص است.

نتايج اين تحقيق، بينشي از عوامل انگيزه‌بخش در محيط كار و ذهنيت دانشكاران در قبال آن‌ها فراهم آورد كه اكنون در بين دانشكاران مركز تحقيقات مخابرات وجود دارد. چنين بينشي به مديران و سياست گذاران كمك خواهد كرد تا بتوانند بهترين انگيزاننده‌هاي دانشكاران را در هر مرحله ي حضور آن ها در مركز تحقيقات بشناسند و با فراهم آوردن انگيزاننده مناسب در زمان مناسب سبب طولاني‌تر شدن حضور دانشكار و ارتقاي عملكرد وي گردند. همچنين نتايج اين تحقيق مي تواند تاثير مثبتي بر روي انتخاب راهبردهاي انگيزشي سازمان‌هاي پژوهشي داشته باشد.

چکيده:

نوآوري، دانشكاران،‌ انگيزش

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر فاطمه ثقفي استاد راهنما:
دکتر محمد موسي خاني استاد راهنماي دوم:
دکتر نسترن دسترنج استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۳۹۸

فصلنامه مديريت توسعه فناوري

دوره هفتم شماره 4/63 تا 95

شناسايي الگوهاي ذهني انگيزش دانشكاران مجرب در راستاي ارتقاي نوآوري(مورد مطالعه:‌مركز تحقيقات مخابرات ايران)

عليا دانشور، فاطمه ثقفي، محمد موسي خاني، نسرين دسترنج

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / چاپ نهايي شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.