پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۰/۲۲ ساعت ۱۲:۳۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۲۴۴۷ شناسه:
الهام عليمرداني دانشجو:
طراحي الگوي غير خطي براي پيش بيني اثر توامان كفايت سرمايه و بنگاه داري بر اعطاي تسهيلات بانك ها عنوان فارسي:
designing a non leaner model for predicting joint effect of capital adequacy and holiding companies on lending عنوان انگليسي:

اين تحقيق به دنبال آن است تا اثرهمزمان كفايت سرمايه و بنگاه داري(سرمايه گذاري) را بر ميزان تسهيلات اعطايي بانك ها از طريق يك مدل بررسي نمايد. انتظار مي‌رود بانك‌هايي كه سهم بيشتري از سرمايه‌گذاري‌ها را در پرتفوي خود دارند (مشاركتهاي حقوقي، سرمايه‌گذاري در شركت‌ها، اوراق سهام و مشاركت‌ها) تسهيلات كمتري را اعطا مي نمايند دليلي كه وجود دارد آنست كه در واقع بانك‌ها با كاهش ميزان وام‌ها از ريسك اعتباري خود كاسته و در مقابل با سرمايه گذاري در ساير بخش هاي اقتصادي كسب بازدهي بيشتري را با استفاده از فرصت هاي سرمايه گذاري كه در اختيار دارند دنبال مي نمايند با اين كار آنها ضمن اصلاح پرتفوي خود عملكرد خود را به لحاظ سود آوري نيز ارتقا خواهند داد. (شكنندگي مالي –خروج سپرده ها )

هدف ديگر آن است كه بررسي شود آيا نتايج به دست آمده در دوران تب‌هاي مالي و بانكي تفاوت مي كند يا خير؟انتظار مي رود رابطه فوق در دوران تب بانكي شدت يابد.

چکيده:

وام دهي،كفايت سرمايه،بنگاه داري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سعيد شيركوند استاد راهنما:
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد راهنماي دوم:
دکتر رضا تهراني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۳۹۸

پژوهش هاي پولي- بانكي

سال 12 شماره41/523-550

تاثير سرمايه گذاري بانك ها در وام دهي با توجه به نقش كفايت سرمايه

دكتر سعيد شيركوند-دكتر عزت اله عباسيان- دكتر رضا تهراني- الهام عليمرداني

مقاله در مجله ISC
داخلي / چاپ نهايي شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.