پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۲۴۴۰ شناسه:
محمدصادق آرمان فر دانشجو:
تعيين نورم غربالگري حركتي عملكردي و بررسي ارتباط آن با فاكتورهاي آمادگي جسماني در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه استان لرستان عنوان فارسي:
An Investigation into Normative Values for the Functional Movement Screen and relation to physical fitness factors in Secondary School-Aged Boys in Lorestan province عنوان انگليسي:

در سالهاي اخير، شركت افراد در ورزشها و رقابتهاي ورزشي انفرادي و تيمي با انگيزه لذت از ورزش و تناسب اندام گسترش فزاينده اي يافته است. از طرفي با توجه به همه فوايد فعاليت بدني منظم، حس مبارزه و قهرمان طلبي در صحنه بازيها و رقابتهاي ورزشي به گونه اي است كه گاه منجر به ضايعات و آسيبهاي ورزشي مي شود (1). عوامل مختلفي از قبيل آمادگي جسماني ناكافي، عدم آگاهي مربيان و ورزشكاران از نوع و علل آسيب و ضعف در اجراي مهارت، موجب تشديد آسيب و بروز خسارتهاي جبران ناپذير مي شود. بايد توجه داشت كه براي بيشتر مردم، شركت در فعاليتهاي ورزشي بخش خاصي از زندگي آنان است و بروز صدمه، لذت ناشي از آن را به نحو چشمگيري كاهش مي دهد و يا به سرعت از بين مي برد (3). به همين دليل محققان تلاش مي كنند تا با بررسي جنبه هاي مختلف آسيب در ورزشكاران، به شناسايي هرچه بيشتر عوامل مرتبط با بروز آسيب همت گمارند و در نهايت راهكارهاي پيشگيرانه را با شناخت آسيبهاي رايج و ريسك فاكتورهاي مرتبط با آسيب ارائه دهند(5).بنابراين ضروريست با بهره گيري از انجام تحقيقات علمي و شيوه هاي نوين ارزيابي و ارايه اطلاعات تكميلي، افراد در معرض خطر آسيب را بطور دقيق شناسايي نماييم چرا كه تاخير در تشخيص ايجاد علائم كلينيكي اقدامات درماني تهاجمي را نيز طلب خواهد كرد.از اين رو يافتن شيوه هاي موثر جهت كاستن آسيبهاي مرتبط با ورزش و عوارض آن دغدغه محققين بوده است. شناسايي و تهيه نورم و شاخص هاي استاندارد افراد در معرض خطر آسيب بعنوان معياري براي قضاوت و ارايه اطلاعات اوليه براي پيش بيني و قضاوت احتمالي مي توانند كمك كننده باشد.با ارزيابي الگوهاي حركتي افراد، وجود ايمبالانس هاي عضلاني و يا ضعف سيستم عصبي مركزي و الگوهاي حركتي غيرطبيعي مشخص مي گردد چرا كه عدم هماهنگي بين بخشهاي مختلف بدن در اجراي حركات و الگوهاي حركتي سبب مي شود كه بدن از حركات جبراني استفاده نموده و زمانبندي انجام فعاليت عضلات حركت دهنده مفصل به هم خورده و كيفيت حركت مختل شود و در داراز مدت موجب ناهنجاري بدني و آسيب شود(7).

طبق گزارش انجمن ملي ورزشكاران دانشگاهي ايالات متحده، حدود 182000 آسيب در ورزشكاران از سال 1998 تا 2004 اتفاق افتاده و آسيبهاي اندام تحتاني در ناحيه زانو و مچ پا، بيشترين آسيبها را بخود اختصاص داده است(8). بنابراين نگراني از بروز صدمات ناشي از فعاليتهاي جسماني دانش آموزان در حياط مدرسه و يا محيط هاي ورزشي يكي از دغدغه هاي دست اندركاران و والدين مي باشد و گاهي اوقات اين نگراني به اندازه اي است كه عليرغم علاقه وافري كه والدين به ورزش دارند ترجيح مي دهند تا رويه هاي احتياط را پيشه كنند و در اغلب موارد كودكان را از شركت در فعاليت منع نمايند و يا اين كه با استفاده از شيوه هاي ديگر همچون بازيهاي رايانه اي سرگرم نمايند.بنابراين هنگام كاركردن با دانش آموزان اين مهم است كه نقاط ضعف و قوت آنان از لحاظ جسمي مورد توجه قرار گيرد و همزمان دانش آموزان در معرض خطر ناهنجاري و آسيب شناسايي شوند.گام اول در پيشگيري از ناهنجاري و آسيب غربالگري است و يكي از اين ابزارهاي مهم غربالگري حركتي عملكردي است.

غربالگري به منظور پيشگيري از آسيب و همچنين ارتقاي راهبردهاي اجرا انجام مي شود(19،16،17،18).گري كوك و همكاران(2006) با در نظرگرفتن غربالگري پيش فصل و عوامل مرتبط با اجرا، آزمونهاي غربالگري حركتي عملكردي (FMS) را معرفي كرده اند. FMSيك سيستم ارزيابي غيرتهاجمي، ارزان قيمت، سريع، پيشبين و پايا مي باشد(20).آزمونهاي FMS، شامل هفت آزمون حركتي عملكردي مختلف ميباشند كه ارزيابي هاي تنه، قدرت و ثبات مركزي، هماهنگي عصبي-عضلاني، عدم تقارن در حركت و انعطاف پذيري را انجام مي دهند و داراي قابليت شناسايي ضعف ها، عدم تقارن ها، محدوديتها و تغييرات الگوهاي حركتي نرمال مي باشند (22،21).اين الگوهاي حركتي نيازمند اجراي حركتي نورو ماسكولار كنترل شده، در تكاليف مختلف ورزشي مي باشند. با ايجاد تطابق در استراتژي هاي حركتي ناكارآمد، ورزشكاران عليرغم اجراي خوب در تكاليف ورزشي در معرض خطر آسيب قرار مي گيرند(23).اين مجموعه آزمون در 5 الي 10 دقيقه قابل اجرا بوده و به همين دليل به سهولت مي تواند توسط مربيان براي ارزيابي پيش از فصل مورد استفاده قرار گيرد.

مطالعاتي كه ارتباط بين FMS و وقوع آسيب ها را بررسي كردند به پيش بيني امتيازات FMS و وقوع آسيب اشاره كرده اند.در مطالعه اي گزارش شد كه بكارگيري تمرينات پيشگيري در افراد داراي امتياز 14 در FMS وقوع آسيب ها را كاهش داد(24). تحقيق بر روي يك جامعه دانشگاهي و ورزشكاران رشته هاي شنا/غواصي، راگبي و بازيكنان فوتبال نشان داده كه در افراد داراي امتياز 14 درآزمون هاي غربالگري حركتي عملكردي،11 برابر بيشتر از افرادي كه امتياز بالاتر از 15 را كسب كرده اند مستعد آسيب هستند (25). تحقيق بر روي فوتباليست هاي حرفه اي نيز نشان داده كه ورزشكاران با امتياز كمتر از 14 در FMS، را 6 برابر بيشتر مستعد آسيب بصورت كلي و 51 درصد بيشتر مستعد وقوع آسيبهاي شديد هستند(26).همچنين محققين با انجام مطالعه اي بر روي زنان ورزشكار دانشگاهي دريافتند كه زنان ورزشكار با امتياز كمتر از 14 در FMS، 4 برابر بيشتر مستعد آسيب هستند (23). يك تحقيق برروي جامعه آتش نشان انجام شد و نشان داد كه با افزايش نمرات FMS، متعاقب ورزش و يك برنامه آموزشي، تعداد صدمات 42/0كاهش يافته و زمان از دست رفته ناشي از صدمات62 /0 كاهش يافته است(21).در يك تحقيق با شناسايي عدم تقارن و ضعف عضلات با استفاده از FMS، مشاهده شد كه در طول يك فصل فوتبال حرفه اي صدمات 3/2 برابر افزايش يافته است(18).

از طرفي با توجه به اين كه تاكيد اكثر برنامه هاي عملكردي و قدرتي در ورزشكاران بهبود قدرت، توان، سرعت و توانايي تغيير مسير در ورزشكاران است. اكثر مربيان و دانشمندان ورزشي برنامه هايي را جهت بهبود قدرت و توان عضلاني تجويز مي كنند كه اين بهبودها زمان دو سرعت و تغيير مسير را كاهش مي دهد. همبستگي قوي بين قدرت و سرعت در تحقيقات قبلي اثبات شده است. علاوه بر اين، ارتباط بين اندازه هاي قدرت و عملكرد تغيير مسير نشان داده شده است. با اين حال، بسياري از مطالعات نيز نشان داده است كه همبستگي معناداري بين اندازه هاي قدرت، سرعت و تغيير مسير وجود ندارد (نيم‌فيوز و همكاران، 2010).

همچنين طيفي از ارزيابي ها جهت آگاهي از ظرفيت فيزيكي ورزشكاران تيم ورزشي استفاده مي شود. اين مي تواند شامل آزمون هاي سرعت خطي (بعنوان مثال سرعت در فواصل مختلف)، سرعت تغيير مسير (بعنوان مثال آزمون تي)، توان اندام تحتاني (بعنوان مثال حداكثر پرش) و انعطاف پذيري (بعنوان مثال آزمون انعطاف پذيري خم شدن به جلو) باشد. از طرفي ديگر، در سال هاي اخير، مربيان از آزمون‌هاي غربالگري حركتي بعنوان ابزار ارزيابي توانايي عملكردي ورزشكاران استفاده كرده اند. FMS جهت شناسايي نقص هايي كه خطر آسيب را افزايش مي دهد، استفاده شده است. نقص هاي حركتي كه خطر آسيب را افزايش مي دهد، از لحاظ تئوري مي توانند بر عملكرد ورزشي تاثير بگذارند. اين ارتباط مي تواند ارزش زيادي براي ورزشكاران بعنوان اصلاح ناكارآمدي حركتي شناسايي شده بوسيله آزمون هاي غربالگري داشته باشد. اوكادا و همكاران ارتباط متوسطي بين نمرات FMS و عملكرد در پرتاب بالاي سر مديسن بال به سمت عقب و آزمون تي در افرادي كه بصورت تفريحي فعاليت مي كنند، پيدا كردند، و ارتباطي بين FMS و ثبات مركزي وجود نداشت (لوكي و همكاران، 2015). ميچل و همكاران (2015) به اين نتيجه رسيدند كه پوسچر ايستا مرتبط با نتايج FMS نيست، قدرت ناحيه مركزي همبستگي مثبتي با كل امتياز FMS داشت و بيشتر از 60% حداقل يك عدم تقارن را نشان دادند. پارچمن و مك برايد (2011) ارتباطي بين نمرات FMS و عملكرد دو 20 متر سرعت، پرش عمودي و آزمون تي در گلف بازان دانشگاهي پيدا نكردند. بنابراين آزمون هاي عملكرد ورزشي به طور معمول جهت تعيين سطح عملكرد فعلي يك ورزشكار، اثربخشي تمريني و ايجاد نورم هايي در ورزش خاص مورد استفاده قرار مي گيرد (پارچمن و مك برايد، 2011).

بررسي ادبيات پيشينه حاكي از وجود تحقيقات متعددي است كه ارتباط بين نمرات غربالگري حركتي عملكردي و وقوع آسيب ها را بررسي كرده اند و نتايج ضد و نقيضي را ارايه كرده اند و از طرفي به اهميت آزمون هاي FMS در پيشگيري از آسيب اشاره داشته‌اند اما عليرغم وجود اين مطالعات مشاهده مي‌شود كه تحقيقات بسيار معدودي به بررسي تعيين نورم غربالگري حركتي عملكردي و ارتباط آن با فاكتورهاي آمادگي جسماني در پرداخته‌اند؛ ازاين‌رو مستندات علمي در اين خصوص ناچيز بوده و هنوز در اين مورد، اطلاعات كافي وجود ندارد و خلأ قابل‌توجهي براي تهيه نورم و چگونگي ارتباط نمرات غربالگري حركتي عملكردي و فاكتورهاي آمادگي جسماني احساس مي‌شود به‌نحوي‌كه محققان مختلفي نيز انجام تحقيقات بيشتر در اين زمينه را در آينده پيشنهاد نموده‌اند[ 24, 23, 22, 21]. ازاين‌رو تحقيق حاضر در نظر دارد به تعيين نورم غربالگري حركات عملكردي و بررسي ارتباط آن با فاكتورهاي آمادگي جسماني در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه استان لرستان بپردازد.

چکيده:

غربالگري حركتي عملكردي، نورم، دانش آموزان پسرمقطع متوسطه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا رجبي استاد راهنما:
دکتر شهناز شهربانيان استاد راهنماي دوم:
دکتر محمدحسين عليزاده استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.