پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۱۹ دفاع:
۲۴۳۹ شناسه:
شهاب نارگاني دانشجو:
الگوي مناسب سازي فضاهاي گردشگري ويژه معلولين و جانبازان (مطالعه موردي شهر يزد) عنوان فارسي:
Pattern of tourism development for disabled people and veterans (Case study: Yazd city) عنوان انگليسي:

ثبت جهاني شهر يزد و هويت تاريخي فرهنگي آن، نقطه عطفي براي مديران شهري و متوليان امر گردشگري بوده كه با برنامه‌ريزي‌هاي صحيح و مناسب‌سازي فضاهاي گردشگري در راستاي گردشگري پايدار، گردشگران را از تمامي اقشار به اين شهر جلب كنند. مناسب‌سازي فضاها به ويژه فضاهاي گردشگري براي افراد داراي محدوديت‌هاي حركتي، نمود تأمين عدالت و ايمني اجتماعي در دسترسي‌هاست. در پژوهش توصيفي- تحليلي حاضر، هدف ارائه الگوي مناسب‌سازي فضاهاي گردشگري جهت دسترسي معلولين و جانبازان است كه براي اين منظور از رويكرد استراوس و كوربين در نظريه برخاسته از داده استفاده گرديد. جامعه آماري متشكل از خبرگان، فعالان و متخصصين حوزه گردشگري بوده است. حجم نمونه در حين فرايند پژوهش مشخص و از نمونه‌گيري تئوريكي استفاده شده است. اشباع نظري تا نمونه 15 تا حدودي شكل گرفت اما روند پژوهش تا 24 ادامه يافت. براي تجزيه و تحليل داده‌ها از نرم‌افزار اطلس‌تي‌آي استفاده شد و مدل پارادايمي آن ارائه گرديده است. نتيجه حاصل از اين تحقيق ارائه مدلي است كه در آن روابط مؤلفه‌ها و مقوله‌ها با داده‌هاي فرآيند تحقيق به تصوير كشيده مي‌شود و در بسترهاي موردنياز در قالب شرايط زمينه‌اي از قبيل جامعه‌پذيري، نيروي انساني، دانش فني و تجارب گردشگري و شرايط مداخله‌گر، راهكارهايي از جمله مشاركت محوري، عملكردگرايي و ارتباطات بيان مي‌گردد. در اين بستر چهار دسته از عوامل به ايفاي نقش مي‌پردازند كه عوامل مديريتي در كنار عوامل ساختاري، فردي و عملكردي در ارتقاي وضعيت مناسب‌سازي‌ها تأثيرگذار بوده‌اند. در الگوي مطلوب مناسب‌سازي فضاهاي گردشگري بر لزوم توجه جدي‌تر به الگوهاي مديريتي نوين و مشاركتي و لزوم ايفاي نقش پررنگ‌تر بخش خصوصي در كنار نقش تسهيل‌گري دولت تأكيد مي‌شود. به جز نقش حمايتي و نظارتي دولت، بايد به عوامل زيرساختي، اقتصادي، آگاهي و شناختي، نگرشي و آموزشي و نيز ويژگي‌هاي خاص فضاهاي گردشگري نيز توجه نمود.

چکيده:

معلولين و جانبازان، مناسب‌سازي، فضاهاي گردشگري، شهر يزد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر كرامت اله زياري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر احمد پوراحمد استاد مشاور:
دکتر حسين حاتمي نژاد استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

گردشگري شهري

/

الگوي مناسب‌سازي فضاهاي گردشگري ويژه معلولين و جانبازان (مطالعه موردي: شهر يزد)

دكتر كرامت الله زياري- دكتر احمد پوراحمد - دكتر حسين حاتمي نژاد - شهاب نارگاني

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.