پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۴۵ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۲۴۳۵ شناسه:
فرزاد جعفري دانشجو:
بررسي وجود رفتار توده‌وار سرمايه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران و تاثير نوسانات بازار سهام و متغيرهاي برونزاي اقتصادي بر آن پديده عنوان فارسي:
Investigating the herding behavior of investors in Tehran Stock Exchange and the effect of fluctuations in stock market and exogenous economic variables on that phenomenon عنوان انگليسي:

بورس اوراق بهادار تهران يكي از اركان اصلي بازار سرمايه كشور است و در نتيجه عملكرد مناسب اين بازار نقش بسزايي در رشد و شكوفايي بازار سرمايه دارد. كارايي بورس اوراق بهادار سبب مي‌گردد كه سهام شركت‌هاي موجود در اين بازار به درستي قيمت‌گذاري شوند و در نتيجه منابع مالي سرمايه‌گذارارن فعال در اين بازار به سمت صنايع و شركت‌هايي كه توانايي استفاده صحيح از اين منابع را در طرح‌ها و پروژه‌هاي خود دارند سوق پيدا كند. به كارگيري منابع در بخش‌هايي كه بازدهي بالاتري ايجاد مي‌كنند خود سبب افزايش بازدهي در بورس شده كه در نهايت موجب جذب سرمايه بيشتري به سمت اين بازار مي‌گردد. همچنين اين موضوع، افزايش عمق بازار را به دنبال دارد. نظر به اين كه سرمايه‌گذارارن فعال در بازار سرمايه نقش بسزايي در عملكرد مناسب آن دارند، شناخت صحيح رفتار ايشان به ويژه در زمان اتخاذ تصميمات سرمايه‌گذاري از اهميت قابل ملاحظه‌اي برخوردار است. از سويي شناخت استراتژي‌هاي سرمايه‌گذاري و تورش‌هاي رفتاري و مد نظر قراردادن آن‌ها امري ضروري مي‌باشد و اهميت آن بر كسي پوشيده نيست.

يكي از روش‌هاي مطرح براي سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه، خريداري سهامي با بالاترين نرخ بازدهي در گذشته و فروش سهامي با پايين‌ترين نرخ بازدهي در گذشته است. اين روش به نام راهبرد سرمايه‌گذاري قدرت نسبي يا مومنتوم شهرت دارد. در سال 1967 لوي ادعا كرد كه يك روش سرمايه‌گذاري، خريد سهامي است كه قيمت جاري آن از متوسط قيمت 27 هفته گذشته بيشتر باشد. اگرچه روش مذكور مورد انتقاد شخصيت‌هاي علمي قرار گرفت ولي هنوز تعدادي از سرمايه‌گذاران حرفه‌اي از اين راهبرد سرمايه‌گذاري براي انتخاب سهام مناسب استفاده

مي‌كنند. جگاديش و تيتمن در سال 1993 نشان دادند كه راهبرد سرمايه گذاري مومنتوم مي‌تواند ماهانه يك درصد بازده بيشتر نسبت به بازاده بازار بدست آورد. آنان در بررسي خود بر روي سهامي كه در سال‌هاي 1965تا 1989 در بورس نيويورك و آمريكا معامله مي‌شدند و براساس بازده سه تا 12 ماه گذشته، سهام را به دهك‌هايي طبقه‌بندي كردند. سپس دهك اول را با بالاترين نرخ بازدهي، به عنوان پرتفودي برنده و دهك آخر با كمترين نرح بازدهي را پرتفوي بازنده ناميدند. ايشان در نهايت به اين نتيجه رسيدند كه راهبرد سرمايه‌گذاري مومنتوم با خريد پورتفوي برنده و فروش پورتفوي بازنده مي‌تواند در ميان مدت بازده غيرعادي معني‌داري را بدست آورد. به اعتقاد آنان سودآوري پرتفوي‌هاي مومنتوم ناشي از عكس‌العمل با تاخير قيمت سهام به اطلاعات مختص شركت است. راورن هورست در سال 1997 سودآوري راهبرد مومنتوم را در 12 بازار مالي اروپايي بررسي نمود. او مشاهده كرد كه در اين بازارها، راهبرد سرمايه‌گذاري مومنتوم بعد از تعديل ريسك نيز همچنان بازده غير‌عادي بدست مي‌آورد. همچنين وي سودهاي غيرعادي راهبرد مومنتوم را در 6 بازار نوظهور به اثبات رساند. در سال 1997 ريچارد با استفاده از بازده ماهانه سودآوري راهبرد مومنتوم را در 16 كشور در دوره زماني 1970 تا 1995 به اثبات رساند. در سال 1999 ماركوويتز وگرينبلات طي پژوهشي يك اثر مومنتوم قوي را در بين صنايع مختلف مشاهده نمودند. نتايج كار آنان نشان داد كه اگر سهام صنايع برنده گذشته خريداري شود و سهام صنايع بازنده گذشته به فروش برسد مي‌توان بازده اضافي بدست آورد. از طرف ديگر باربريز و دانيل در سال 1998 مدل‌هايي را بر مبناي تورش شناختي انسان كه سرمايه‌گذاران را به كمتر واكنشي به اطلاعات يا تطبيق استراتژي‌هاي مومنتوم هدايت

مي‌كنند،توسعه دادند. هنگ ليم و استين طي پژوهشي در سال 2000 فرض كردند كه مومنتوم از انتشار تدريجي اطلاعات خاص شركت ناشي مي شود. اين فرضيه را با استفاده از داده‌هاي ايلات متحده آمريكا آزمون كردند و تكيه گاهي براي فرضيه انتشار تدريجي اطلاعات يافتند. تحقيقات زيادي در رابطه با رفتار توده‌وار صورت گرفته است كه روش‌هاي مختلفي را بكار برده‌اند ولي اغلب اين تحقيقات از نوع همبستگي بوده است و در سال‌هاي اخير استفاده از پراكنش بازدهي سهام حول ميانگين براي آزمون رفتار توده‌وار بيشتر به چشم مي-خورد.

بدين ترتيب شناسايي و اندازه‌گيري رفتار توده‌وار سرمايه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان يك مسئله مهم در حيطه مالي رفتاري است كه پرداختن به آن از سوالات اصلي اين تحقيق به شمار مي‌آيد و همچنين بررسي تاثير نوسانات بازار سهام و متغيرهاي برونزاي اقتصادي بر رفتار توده‌وار فعالان اين بازار موضوعي است كه در اين پژوهش بدان پرداخته خواهد شد.

چکيده:

رفتار توده‌وار، مالي رفتاري، بورس اوراق بهادار تهران

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا تهراني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي استاد مشاور:
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۲۰۱۹

Journal of Money and Economy

Vol. 14, No. 3, Summer 2019 \/317-333

Impacts of Economic Variables on Herding Behavior in Tehran Stock Exchange Industries

Farzad Jafari, Reza Tehrani, Ezatollah Abbasian

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / چاپ نهايي شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.