پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۶ دفاع:
۲۴۳۳ شناسه:
زهراء همتي دانشجو:
رابطه كيفيت زندگي كاري و تعهد سازماني با خوشنودي شغلي كاركنان دانشگاه تهران عنوان فارسي:
relationship betwen the quality of work life and organizational commitment with job satisfaction عنوان انگليسي:

هدف تحقيق حاضر، تعيين رابطه ميان كيفيت زندگي كاري و تعهد سازماني با خشنودي شغلي كاركنان

دانشگاه تهران مي باشد.اين تحقيق از نوع توصيفي همبستگي است. جامعه آماري اين تحقيق شامل كاركنان

ستادي دانشگاه تهران به تعداد 1191 نفر مي باشند. حجم نمونه بر اساس فرمول كوكران 292 نفرتعيين گرديدو

جهت نمونه گيري از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شد.جهت گردآوري داده ها از پرسشنامه هاي

كيفيت زندگي كاري والتون) 1973 (،تعهد سازماني آلن ومي ير) 1997 ( و خشنودي شغلي اسميت وهمكاران

1969 ( استفاده گرديد.آلفاي كرونباخ پرسشنامه هاي كيفيت زندگي كاري،تعهد سازماني و خشنودي شغلي به (

2بدست آمد. به منظور تجزيه و تحليل داده هاي گردآوري شده در بخش توصيفي از / 2 و 15 / 2 و 14 / ترتيب 79

شاخصهاي مركزي )ميانگين شاخصهاي پراكندگي)واريانس و انحراف معيار( و نيز در بخش استنباطي از

آزمون ضريب همبستگي پيرسون و آزمون رگرسيون چندگانه)گام به گام( با استفاده از نرم افزار آماري spss

استفاده شد.نتايج تحقيق نشان داد ميزان كيفيت زندگي كاري از ميانگين ثابت كيفيت زندگي كاري بيشتر است

و وضعيت كيفيت زندگي كاري كاركنان در وضعيت مطلوب قرار دارد.وضعيت تعهد سازماني كاركنان در

وضعيت مطلوب قرار دارد. وضعيت خوشنودي شغلي كاركنان در وضعيت مطلوب قرار دارد . بين مولفه هاي

كيفيت زندگي كاري با خوشنودي شغلي كاركنان و نيز بين مولفه هاي تعهد سازماني با خوشنودي شغلي

چکيده:

كيفيت زندگي كاري,تعهد سازماني,خوشنودي شغلي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدمحمد ميركمالي استاد راهنما:
دکتر محمدرضا كرامتي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.