پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۴ دفاع:
۲۴۳۱ شناسه:
فريده صديقي نوري دانشجو:
نحوه ارزيابي خسارات ناشي از نفض حقوق علامت تجاري با تأكيد بر رويه هاي قضايي عنوان فارسي:
Emphasizing judicial procedures trademark rights by How to assess damages from the violation of عنوان انگليسي:

خداوند در سوره زلزال آيه هشت مي‌فرمايد: و من يعمل مثقاله ذره شراً يره «هركس به وزن ذره‌اي بدي كرده باشد آن را مي‌بيند.» شر اعم از ضرر است هر ضرري اگر جبران نشود شر است و بايد به صورت‌هاي مختلف جبران گردد. ارزيابي خسارت ناشي از نقض حقوق علامت تجاري، موضوع مهمي است و قلمرو گسترده‌اي دارد. زيرا در نظام‌هاي حقوقي معيار مشخصي براي كيفيت ارزيابي اين گونه خسارات پيشنهاد نشده است در حالي كه اموال فكري مثل اختراع و علامت تجاري برطرف كننده نيازهاي زيادي در جوامع بشري هستند. خصوصاً امروزه كه تجارت و اقتصاد جهاني شده است و علامت تجاري هم نقش بسيار حساس و تعيين كننده‌اي را در دنياي تجارت و اقتصاد ايفا مي‌كند. علامت تجاري نماينده كيفيت، برتري، تمايز كالا، سابقه و شهرت كالا، صاحب علامت يا موسسه تجاري در يك جامعه يا جوامع مختلف است لذا شيوه‌هاي ارزيابي خسارت ناشي از نقض حقوق علامت تجاري هم نقش مهمي در تكامل علامت تجاري و پيشبرد آن در دنياي تجارت و اقتصاد دارد. اما جبران كامل اين گونه خسارت‌ها به راحتي اموال فيزيكي نيست و اكثر خسارت‌ها به منافع احتمالي و سودي كه در آينده قرار است به دست آيد، وارد مي‌شود. خسارتي كه ملموس نيست اما وارد شده است و بايد جبران گردد و از طرفي هم اگر جبران نشوند موجب بي‌انگيزه شدن پديدآورندگان و توليدكنندگان، به عقب راندن جامعه و كند شدن حركت‌هاي اقتصادي، افزايش هزينه‌هاي جستجو و صرف وقت براي مصرف كننده مي‌شود و در نهايت جامعه و جهان را دچار فقر اقتصادي و فكري مي‌نمايد. بنابراين پژوهش حاضر به نوبه‌ي خود سعي در بر طرف كردن خلاء‌هاي موجود دارد لذا بر اساس تحقيقات به عمل آمده معيارهايي كه براي ارزيابي خسارت وارد به حقوق صاحب علامت تجاري مورد اشاره قرار مي‌گيرند عبارتند از: 1.معيارهاي مرسوم ارزيابي خسارت وارده به حقوق علامت تجاري كه شامل: الف) ارزيابي بر اساس ميزان ضرر وارده ب) ارزيابي بر اساس منافع يا سود به دست آمده توسط ناقض. اما در نظام حقوقي ايران بيشتر مطابق قواعد عام مسئوليت مدني عمل مي‌گردد و معيار مورد استفاده بيشتر شامل ضررهاي وارده است و عدم پيش‌بيني ارزيابي خسارت بر اساس منافع احتمالي آينده و بر اساس منافع تحصيل شده توسط ناقض از خلاء‌هاي موجود است. 2. علاوه بر موارد مرسوم ذكر شده مي‌توانيم براي جبران كامل خسارت از هر روشي كه مخالف نظم عمومي و شرع و عرف ما نباشد استفاده كنيم. آنچه مهم است جبران كامل خسارت است يعني اينكه زيان ديده را در مسئوليت قراردادي در وضعيت بعد از انجام تعهد، قرار دهد و يا اينكه در مسئوليت غير قراردادي زيان ديده را در وضعيتي قرار دهد كه اصلاً ضرري وارد نشده است، و اما جبران كامل خسارت نيز نياز به بحث و بررسي گسترده و آموزش علوم تخصصي مربوطه دارد. اين پژوهش در قالب دو فصل ارائه مي‌گردد: در فصل نخست، به مفاهيم و مباني و در فصل دوم، به شيوه‌هاي قراردادي و غير قراردادي جبران خسارت پرداخته‌شده و در پايان نيز راهكارهاي روشن و كاربردي ارائه گرديده است.

چکيده:

علامت تجاري، نقض، ورود خسارت، ارزيابي خسارت، شيوه‌هاي جبران، حقوق ايران.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر تورج تقي زاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محسن صادقي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.