پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۷ ساعت ۱۱:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz4 دفاع:
۲۴۲۸ شناسه:
ارزو قبادي دانشجو:
طراحي نرم افزار آموزشي كامپيوتر جهت افزايش آگاهي دانشجويان مهندسي نسبت به نحوه نگارش مقالات تخصصي عنوان فارسي:
Enhancing Engineering Students' Academic Articles Rhetorical Structures Consciousness Through a Computer Assisted Language Learning (CALL) Program عنوان انگليسي:

در ميان روش هاي مطالعاتي ژانر، روش مطالعاتي ESP بيشتر از ساير روشها در تهيه و تدوين مطالب درسي مرتبط با زبان تخصصي استفاده مي شود. از سوي ديگر، نرم افزارهايي جهت آموزش نگارش تخصصي جهت استفاده متخصصين هر رشته دانشگاهي طراحي و تدوين شده اند. در اين ميان، مطالعه حاضر نشان مي دهد كه تا كنون هيچگونه نرم افزاري جهت آموزش نگارش تخصصي رشته زمين شناسي طراحي نشده است. به همين منظور ، مطالعه حاضر، در سه مرحله، با به كارگيري روش مطالعاتي ESP و تلفيق دو روش تحقيقاتي Mixed Method و ILDF سعي بر طراحي و تدوين نرم افزاري نگارشي جهت آموزش نگارش تخصصي مقالات زمين شناسي را دارد. در مرحله نخست، مطالعه برروي 102 دانشجوي تحصيلات تكميلي رشته زمين شناسي نشان داد كه اين دانشجويان نيازمند آگاهي يافتن در زمينه ساختار مقالات و نيز نحوه كاربرد كلمات ربطي در مقالات انگليسي گرايش هاي خود هستند. نتايج حاصل از مطالعه ژانر 220 مقاله انگليسي برگرفته از 73 مجله بسيار معتبرزمين شناسي حاكي از آن است كه ساختار مقالات شش گرايش اصلي زمين شناسي تفاوتهاي چشمگيري در بخش ها و گام هاي موجود در مقالات خود دارند. در مرحله دوم، نرم افرازي تخصصي براساس يافته هاي مرحله نخست طراحي و تدوين شد. آزمايش اين نرم افزار برروي 104 دانشجوي تحصيلات تكميلي رشته زمين شناسي در دو گروه كلاسي و خودخوان انجام گرفت. نتايج آزمون كروسكال واليس نشان داد كه نرم افزار در زمينه بالا بردن سطح آگاهي دانشجويان در زمينه ساختار مقالات انگليسي زمين شناسي در گروه كلاسي موفق تر عمل كرده است. اين در حاليست كه نتايج نشان مي دهد نرم افزار، به شكل خودخوان، در بالا بردن آگاهي دانشجويان در زمينه كاربرد كلمات ربطي موفق تر بوده است.

چکيده:

CALL, Consciousness, Rhetorical Structure, Engineering, Academic Writing,

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عباسعلي رضايي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر شيوا كيوان پناه استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۳۹۹

مجله افقهاي زبان (ISC)

/

a comparative study of metadiscourse markers in Geology research articles

دكتر عباسغلي رضايي و آرزو قبادي

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.