پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۹ دفاع:
۲۴۲۷ شناسه:
اميرحسين جهاني تربه بر دانشجو:
مباني مصونيت حقوق ديپلماتيك در حقوق بين المللي اسلام و حقوق بين الملل معاصر عنوان فارسي:
مباني مصونيت حقوق ديپلماتيك در حقوق بين المللي اسلام و حقوق بين الملل معاصر عنوان انگليسي:

حقوقي كه از آن به عنوان مصونيت ها و مزاياي مامور ديپلماتيك ياد مي كنند، در طول قدمت ديرينه ي خود مخاطرات زيادي داشته است و دستخوش تغييرات فراواني شده است.دولتمردان و سياست گذاران از ديپلماسي و روابط ديپلماتيك براي پيگيري اهداف و منافع كشور هاي خود استفاده مي كرده اند. دولت ها ، ملت ها،و مكاتب ديني مختلف هركدام به نحوي تفسيري متفاوت از آنچه مصونيت ها و مزايا است را به اشتراك گذاشته اند و استفاده از اين روابط به دوران هاي كهن باز ميگردد. مكاتبي نظير دين مبين اسالم، از آغاز تا حال، در كنار انچه در حال حاضر حقوق بين الملل عمومي مي گوييم در

توسعه و پيشرفت هرچه بهتر اين مصونيت ها و مزايا نقش بسزايي داشته است. اما در زمان معاصر نقش اين دين الهي در اين حوزه ناديده گرفته مي شود و آن را محصولي كامال توسعه يافته توسط جوامع غربي مي دانند. فعاليت هاي ديپلماتيك از صدر اسالم كه توسط پيامبر)ص( صورت مي گرفت، بر خالف آنچه تصور مي شود، تا زمان كنوني اهميت فراوان اين موضوع

را نشان مي دهد.

با استناد به منابع تاريخي در حوزه اسالم و حقوق بين الملل عمومي و سيره و رفتار سياسي پيامبر)ص( در حوزه روابط ديپلماتيك، و با عنايت به ضرورت استفاده از كليه ي ظرفيت هاي دين اسالم براي كشورهايي نظير جمهوري اسالمي ايران كه ساختاري اسالمي دارند، اين پژوهش نشان مي دهد كه تدوين و توسعه حقوق ديپلماتيك، علي الخصوص در امر مزايا و مصونيت هاي مامور ديپلماتيك از صدر اسالم توسط پيامبر)ص( و پس از قرن ها حضور دين مبين در جامعه بين المللي كنوني، مباني ارزشمند و غني در اين حوزه دارد و مي تواند به عنوان يك مكتب پيشرو در زمينه حقوق و روابط ديپلماتيك معرفي شود.

چکيده:

مصونيت ديپلماتيك - حقوق بين الملل اسلام - حقوق بين الملل معاصر حقوق ديپلماتيك

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدجواد جاويد استاد راهنما:
دکتر ابراهيم موسي زاده استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.