پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۳ دفاع:
۲۴۲۶ شناسه:
مريم بيات دانشجو:
سياست جنايي ايران و اسلام درقبال كودك فروشي عنوان فارسي:
the criminal policy of Iran and Islam for Sale عنوان انگليسي:

درگسترش روز افزون فروش كودكان به اشكال مختلف عوامل و عناصر مختلفي دخيل هستند. بروز آسيبهاي اجتماعي و جرايم در كلان شهرها مي توان به نارسايي هاي فرهنگي و اجتماعي، تراكم نامناسب جمعيتي، تنوع قومي و تضادهاي فرهنگي، بيكاري، فقر اقتصادي و رواج مشاغل كاذب مهمترين عوامل رشد و گسترش جرايم دانست. اين پژوهش با320 نمونه و جامعه آماري در شهر تهران كه اقدام به فروش كودك نموده اند در جهت شناسايي علل وعوامل موثر در ارتكاب اين جرم صورت گرفته است. جهت گردآوري داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده كه روايي و اعتبارآن با آلفاي كرونباخ مورد سنجش و داده‌ها با استفاده از آزمون همبستگي پيرسون مورد مقايسه و استنباط قرارگرفته است. نتايج بدست آمده بيانگر آن است كه بين حاشيه نشيني، نبود سرپرست خانوار، فقر اقتصادي، اعتياد، فروش كودكان و اجاره منافع آنها ارتباط معناداري درتهران وجود دارد. تمامي كودكان از بسياري از حقوق رشد مدارانه نظير، حق ‌هويت، حق عدم تبعيض، حق برخورداري از خانواده، حق حمايت و مراقبت، حق حفاظت در برابر بي توجهي و حق آموزش و پرورش محروم هستند. دركنارحمايت كيفري مي توان استفاده از يك سياست جنايي مشاركتي مطلوب درجهت پيشگيري از بزه ديدگي كودكان وترميم خسارت واره بر آنها مفيد و موثر دانست.

چکيده:

واژگان كليدي: فروش كودك، بزه ديدگي، بهره كشي اقتصادي،آزار جنسي.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا زهروي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.