پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۲۴۲۴ شناسه:
مهدي رجب بلوكات دانشجو:
طراحي مدل شايستگي مديران صنايع خلاق؛ مطالعه موردي خبرگزاري هاي ايران عنوان فارسي:
Designing an Excellence Model for Creative Industries Managers;Case Study Iranian news agencies عنوان انگليسي:

چكيده:

مديران خبرگزاري ها، به عنوان يكي از مهمترين عناصر در اداره سازمان يك خبرگزاري به مثابه يكي از صنايع خلاق، نقش حياتي در موفقيت يا عدم موفقيت در خبرگزاري ها دارند.

اين پژوهش با انتخاب گزاره «طراحي مدل شايستگي هاي مديران صنايع خلاق؛ مطالعه موردي خبرگزاري هاي ايران» به‌عنوان هدف اصلي تحقيق، به دنبال شناسايي مدل شايستگي هاي مديران خبرگزاري هاي ايران و بهبود و توسعه آن، دستيابي به هنجارها و مقرراتي براي انضباط بخشيدن به فرآيند انتصاب و ارتقاء مديران خبرگزاري ها، دستيابي به اصول اساسي ارزيابي عملكرد و همچنين احصاء انواع شايستگي هاي مديران خبرگزاري ها به‌عنوان اهداف فرعي پژوهش مي باشد.

پژوهش حاضر، كيفي و از نوع كاربردي و روش آن تحليل تم (مضمون) بوده و روش نمونه‌گيري نيز روش انتخاب هدفمند مشاركت كنندگان با حداكثر اختلاف مي باشد كه با ابزار مطالعه اسناد و منابع كتابخانه اي و نيز مصاحبه به پيش رفته است. به همين منظور با 24 نفر از مديران خبرگزاري ها، دبيران و سردبيران سرويس هاي خبرگزاري ها و همچنين خبرنگاران خبرگزاري هاي مختلف مصاحبه شد تا در مجموع، مفاهيم استخراج‌شده از مصاحبه‌ها در 128 كد اوليه، 110 طبقه، 20 تم (مضمون) فرعي و 8 تم (مضمون) اصلي دسته‌بندي‌گردد و در نهايت، نتايج اين تحقيق در قالب يك مدل طراحي شود. اين پژوهش در قالب يك مدل نشان داد كه براي شايستگي هاي مديران خبرگزاري هاي در ايران 8 حوزه اصلي شايستگي بايستي لحاظ گردد كه در يك فرآيند با يكديگر مرتبط بوده و همچنين داراي يك چرخه حيات مي باشند. همچنين در اين تحقيق، با توجه به وابستگي اكثر قريب به اتفاق خبرگزاري هاي ايران به دولت يا ساير بخش هاي حاكميتي، نقش موثر و محوري شايستگي هاي ويژه مديران خبرگزاري ها در نظام جمهوري اسلامي مورد بررسي قرارگرفت و اجزاء آن احصاء و در قالب مدل مذكور، ارائه گرديده است.

چکيده:

واژگان كليدي: صنايع خلاق - شايستگي- مدل - شايستگي دانشي- شايستگي مهارتي- شايستگي نگرشي- شايستگي شخصيتي- خلاقيت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهدي شريفي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عباس نرگسيان استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.