پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۸ دفاع:
۲۴۲۳ شناسه:
فاطمه بابانوري دانشجو:
نشانگان ترس زنان از خيانت همسران عنوان فارسي:
a qualitative study on causes of women's fear of their husband's infedilityin 20_35 year old women عنوان انگليسي:

پديدار شناسي علل ترس زنان از خيانت همسرانشان در بين زنان متاهل 20 تا 35 ساله ،يك مطالعه كيفي

فاطمه بابانوري

مقدمه و بيان مساله

امروزه خيانت در روابط زناشويي يكي از عوامل اصلي اختلافات وطلاق بين زوجين ميباشد.

اين موضوع نه تنها مسئله اي تكان دهنده براي زوج ها و خانواده هاست بلكه پديده اي رايج براي زوج درمانگران است.(هنرپروران ،1393)

موضوعي كه در اين تحقيق مورد مطالعه قرار داده خواهد شد ترس زنان از خيانت شوهرانشان است ، در حاليكه هيچگونه رفتار مبتني بر بي وفايي و خيانت از سوي همسران خود دريافت نكرده باشند.

شايد بتوان گفت امروزه با موضوعي روبرو هستيم كه به شدت امنيت رواني زنان جامعه ما را مورد آزار قرار داده و آن ترس زنان از خيانت شوهرانشان مي باشد.از آنجا كه زن و آرامش رواني او اثري كاملا مستقيم بر زندگي مشترك،همسر و فرزندان خانواده و در ابعادي بزرگتر بر جامعه دارد.واضح است كه پرداختن به علل چگونگي به وجود آمدن اين ترس و نيز عاطفه ، شناخت ورفتارهايي كه به هنگام بروز اين ترس تجربه ميكنند ، آن هم به صورت چند جانبه ضروري به نظر ميرسد. از آنجا كه در ايران هنوز تحقيقي مبتني بر موضوع ترس زنان از خيانت شوهرانشان بدون وجود هيچگونه رفتار خيانت از سمت همسر صورت نگرفته است،اطلاعات چنداني در مورد چيستي آن وجود ندارد.

به همين علت ابتدا به شكل محدود به بررسي آثار كلي ترس در زندگي انسان مي پردازيم.

ترس حالتي هيجاني در حضور يا پيش بيني محرك مضر و خطرناك و تجربه دهني از دلواپسي خفيف و احساس ناراحتي تا هول شديد را در بر ميگيرد.(هوش هيجاني :گلمن)3 سعدي

فردي كه دچار ترس ميشود با تمام نيروي خود ميكوشد كه از چنگ همه محرك هاي هيجاني پاسخ دهنده بگريزد،زيرا ميپندارد كه اين محرك ها زندگي و توانايي هاي خلاق او را تهديد ميكنند،در نتيجه به انساني تبديل ميشود كه از واقعيت گريزان است.(كتاب غلبه بر ترس مصطفي غالب /ترجمه جواد صالحي)3

ترس آثار نا مطلوبي به بار مي آورد كه عبارتند از :

1.ايجاد دلواپسي،نگراني و مانعي در راه پيشرفت زندگي.

2.از دست دادن احساس امنيت و عشق و حتي اقدام به جنگ و ستيز.

3.از دست دادن اعتماد به نفس و گرايش به عادات قديمي كه نتيجه آن ترس از امتحان كردن چيز هاي جديد مي باشد.

4.از دست دادن هوشياري و تعقل و خطور كردن افكار خطرناك و دور از عقلانيت به ذهن

5.مختل شدن درك و دريافت و بروز رفتار هاي نا بهنجار مانند:خشم ، نفرت،تهاجم و... .(كتاب روانشناسي شادي/رابرت الياس ترجمه )3

(فينچام و مي 2016) خيانت را اينگونه تعريف ميكنند ، خيانت يك فعاليت عاشقانه پنهاني با شريك جنسي دوم مي باشد در حاليكه فرد در يك رابطه مستحكم مانند ازدواج قرار دارد.

هم اكنون براي خيانت ادبيات واژگاني متغيري به كار برده ميشود از جمله خيانت، درگيري فراتر از دونفر، بي وفايي ، فريبكاري و اصطلاحات ديگر. اين واژگان مختلف اما موازي با هم ،بازتاب درك متفاوتي از اين فعاليت پنهاني مي باشد. اين واژگان ميتواند نشان دهنده رنجي كه فرد از درگيري هيجاني همسر خود با فرد ديگر از طريق نوازش ،در آغوش گرفتن، بوسيدن ، رابطه جنسي واژينال يا آنال شكل ميگرد، باشد.

مطابق با تحقيقي كه (نقاش ، فينچام ،پاسلي ،2014) انجام دادند مشخص شد اگرچه شمار زيادي از امريكايي ها خيانت در روابط زناشويي را قبول ندارند (در يك نظر سنجي عمومي 90 % اين كار را غير اخلاقي دانستند و 65% آن را يك كار غير قابل بخشش شمردند).1

با اين حال مطالعات انجام شده در سال 2012 در امريكا نشان داد كه 21% از مردان و 11% از زنان در طول زندگي درگير خيانت زناشويي ميشوند.(استفانو ، 2012)5

بررسي هاي انجام شده توسط (پلات و همكاران ،2008 ) آمار بدست آمده از خيانت هاي زناشويي در امريكا را اينگونه تخمين زد : 26 _70 % براي زنان متاهل ، 33_75% براي مردان متاهل

در زمينه يابي تلفني از 2300 نفر از ساكنين اكلاهاما كه طلاق گرفته بودند انجام شده بود ،در جواب اين پرسش كه چه چيز باعث طلاق آنها شده است؟ از 10 عامل ارايه شده، 85% به عدم تعهد و 58% به خيانت اشاره كرده بودند كه ارتباط نزديكي با عدم تعهد داشت.(استنلي 2002)

متاسفانه فعلا در ايران اينكه چند درصد طلاق ها به علت خيانت اتفاق مي افتد آمار دقيقي در دسترس نيست.

عواملي كه در بروز خيانت نقش دارند عبارتند از:

1.جنسيت :

رفتار خيانت در مردان به احتمال زيادي از زنان بيشتر است.اين يافته از يك نگاه تحولي مطابق با اين موضوع كه مردان از لحاظ ژنتيكي بيشتر مستعد خيانت هستند ،حمايت ميكند.(باس ،1994)

مردان چون بهتر از زنان ميتوانند عشق را از عملكرد جنسي مجزا كنند احتمال بروز خيانت ذر آنها بيشتر ميشود.(آلن 2004، بونك و ديجسترا 2004)

در بين خانمها و آقايون كمتر از 40_45 سال ميزان خيانت به يك اندازه گزارش شده.(ويچمن و همكاران،2007 ،اتكينز و همكاران 2001)

اما در صورتيكه خانمها از زندگي زناشويي خود ناراضي باشند احتمال خيانت خانمها بيشتر از آقايان گزارش شده است.(برند وهمكاران،2007)

2. ويژگي هاي شخصيتي :

شماري از ويژگي هاي شخصيتي با خيانت مرتبط است از جمله :درون گرايي ،سابقه خيانت در گذشته،تعدد شركاي جنسي در قبل از ازدواج،آشفتگي رواني و دلبستگي نا ايمن (ويسمن ،اسنايدر 2007،دوال ،لامبرت و همكاران 2011،شاو و همكاران ،2003)

نوشيدني هاي مشكل ساز ،وابستگي به الكل و ساير دارو هاي غير مجاز همگي با خيانت مرتبط هستند.(هال،فالس،فينچام 2008)

افرادي كه در خانواده هايي رشد كرده اند كه والدين درگير خيانت بوده اند دو برابر بيشتر از افرادي كه والدينشان درگير خيانت نبوده انداحتمال بروز رفتار خيانت را دارند. (ويسر و همكاران )

3.ارتباطات :

ارتباط يكي از موضوعاتي است كه رابطه محكمي با ميزان بروز خيانت دارد حتي بيشتر از ويژگي هاي فردي (فينچام و مي 2016)

كاهش خرسندي در ارتباط اوليه به شدت با شواهدي از رفتار هاي خيانت متناسب است.(پرويتي و آماتو ،2004)

در مدل سرمايه گذاري،تعهد در مركز عملكرد هاي يك رابطه قرار داردو با دو مولفه :تجربه دلبستگي و انگيزه ادامه رابطه سنجيده ميشود.به عبارت ديگر تعهد يكي از عملكردهاي رضايت در رابطه است.(اتكينز،باوكوم،جاكوبسن،2001 ،بروكس،موناكو ،2013)

4.محيط :

افزايش اجباري حضور زنان در محل هاي كاري به منظور كسب درآمد بيشتر،فرصت بيشتري را براي دست يافتن به خيانت ايجاد ميكند.(آبزوگ ،2016)

تعداد روزهايي كه افراد در سفر هاي كاري به سر ميبرند به طور مستقيم با خيانت ارتباط دارد.(تراين و استيگوم،1998؛ ولينگز و همكاران 1994)

مشاغلي كه نيازمند درگير شدن با شركايي است كه داراي پتانسيل جنسي هستند.(تراس ،جيسون 2000)

كار كردن يك زوج و ماندن زوج ديگر در خانه با افزايش خيانت مرتبط است.(اتكينز،باوكام،جاكوبسن 2001)

در حاليكه كار كردن هر دو زوج باميزان خيانت كمتر مرتبط است.(بروكس ،موناكو 2013)

دين و اينترنت

حال اين سوال مطرح ميشود كه خيانت چه پيامد هايي به دنبال دارد.

خيانت ارتباط بسيار محكمي با سلامت رواني پايين مخصوصا اضطراب و افسردگي و PTSD دارد.(كانو،ا لياري، 2000)

همچنين با پاشيده شدن روابط و طلاق (آلن ،اتكين 2012؛آمانتو،پرويتي،2003)

خيانت عواقبي از جمله خشونت و بي حرمتي در خانواده دارد.(باس 1994؛دالي ،ويلسون 1998)

اگر فرد در روابط جنسي خود از وسايل پيشگيري استفاده نكند در معرض روبرو شدن با عفونت هاي مقاربتي قرار گرفته و به شكل غير مستقيم شريك جنسي اوليه را نيز درگير مي كند.(كنلي ،مورس و همكاران 2012)

بنابراين خيانت براي سلامت عمومي يك مشكل مهم محسوب ميشود.(هال،فالس،فينچام 2008)

با توجه به آمار بالاي خيانت در جوامع گوناگون و آثار منفي اجتماعي و رواني ناشي از آن ،افزايش بروز ترس زنان از خيانت همسرانشان تا حدود زيادي منطقي به نظر ميرسد. ولي از آنجا كه آماري در مورد افراد درگير دراين مشكل وجود ندارد و به منظور روشن تر شدن اهميت اين موضوع اين تحقيق به دو بخش كمي و كيفي تقسيم ميشود.

از آنجا كه وجود اين ترس در بين زنان با بروز صفات پارانويا ارتباط دارد ،بخش كمي اين تحقيق به پر كردن ،پرسشنامه تفكرات پارانوييد ( GPTS)توسط 200 زن متاهل در رده سني 20 تا 35 سال ساكن شهر تهران اختصاص مي يابد.

وبخش دوم و كيفي اين تحقيق به مصاحبه باليني با 30 زن متاهل در رده سني 20 تا 35 سال ساكن تهران كه دچار ترس از خيانت همسرانشان هستند در حاليكه هيچ گونه رفتار خيانت از سمت همسران فعلي خود دريافت نكرده اند،اختصاص مي يابد.اين مصاحبه باليني با هدف تدوين جامع و چند بعدي (شخصيتي ،اجتماعي،خانوادگي و...) علل اين ترس و روشن سازي عاطفه، شناخت و رفتار هاي زنان قبل و بعد از بروز اين ترس شكل خواهد گرفت.

چکيده:

ترس از خيانت .خيانت .علل ترس

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر هادي بهرامي احسان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدمحمدرضا رضازاده استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.