پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۲۷ دفاع:
۲۴۲۱ شناسه:
مهدي مشايخي دانشجو:
طراحي مدل برآورد ميزان مصرف زنجيره فولاد با رويكرد مدلسازي عامل بنيان - مورد مطالعه صنعت فولاد ايران عنوان فارسي:
Model design of steel consumption chain by Agent based modeling (case study: Iran steel industry) عنوان انگليسي:

اين پژوهش با هدف ارائه مدلي عامل‌بنيان كه بتواند با در نظرگرفتن عوامل كليدي صنعت فولاد، زنجيره تامين فولاد را شبيه سازي و ميزان توليد و مصرف آن را برآورد نمايد اجرا شده است. رويكرد پژوهش حاضر آميخته (كمّي و كيفي) مي‌باشد كه در اين راستا در بخش اول پژوهش (كيفي) عوامل تعيين‌كننده مدل برآورد ميزان مصرف زنجيره فولاد از طريق مصاحبه با خبرگان از روش تحليل تم بدست آمدند. در بخش دوم پژوهش(كمّي) جهت نظرسنجي بررسي روابط علي و معلولي عوامل استخراج شده از مصاحبه ها و روش تحليل تم، از پرسشنامه استفاده و سپس مدل روابط به روش ديمتل آزمون گرديده است. در انتها با استفاده از نرم افزار AnyLogic و كدگذاري به زبان جاوا مدل برآورد ميزان مصرف زنجيره فولاد با رويكرد مدلسازي عامل بنيان طراحي گرديد و طبق نظر خبرگان شبيه سازي عامل بنيان، فرايند تبيين مدل نيز مورد تأييد قرار گرفت. باتوجه به نتايج حاصل از اين شبيه سازي، مدل ارائه شده مي‌تواند برآورد مناسبي از آتيه زنجيره تامين فولاد و ميزان مصرف زنجيره را ارائه دهد و لذا تركيب عاملهاي شناسايي شده در اين تحقيق منطبق بر تاثير عوامل بر توليد، مصرف، واردات و صادرات زنجيره فولاد در مدل ساختاري مي‌باشد.

چکيده:

مديريت زنجيره تامين؛ زنجيره تامين فولاد؛ برآورد ميزان مصرف؛ روش تحليل تم؛ روش ديمتل؛مدلسازي عامل بنيان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عادل آذر استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مجتبي اميري استاد مشاور:
دکتر حسين صفري استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۳۹۹

چشمانداز مديريت صنعتي

10.29252/JIMP.2020.184647.1087/23

طراحي مدل زنجيره فولاد و برآورد ميزان مصرف با رويكرد مدلسازي عامل بنيان

مهدي مشايخي، عادل آذر، مجتبي اميري، حسين صفري

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.