پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۱۳ دفاع:
۲۴۱۴ شناسه:
حميد شعرائي دانشجو:
مسئله مكان يابي مسيريابي دو سطحي براي تعيين انبارهاي مياني با در نظر گرفتن ترافيك در سطوح شهري عنوان فارسي:
Time dependent two echelon green Location-Routing Problem by concerning traffic congestion عنوان انگليسي:

چكيده

افزايش بهره وري و كاهش آثار منفي در جابه جايي هاي شهري از اهداف مهم موضوعي با عنوان لجستيك شهري است كه به دنبال توسعه اي پايدار در محيط هاي شهري مي باشد. توسعه اقتصادي ،توسعه زيست محيطي و بهبود شرايط زندگي در شهر ها از خروجي هاي بسيار مهم مسائل لجستيك شهري هستند و در سالهاي اخير مورد توجه بسياري از محققان قرار گرفته است.

در اين پژوهش مسئله مكانيابي- مسير يابي دو سطحي كه يكي از اساسي ترين مسائل در حوزه مديريت پخش در لجستيك شهري است با ملاحظات سبز ارائه مي شود. براي كاهش هزينه هاي زيست محيطي و اقتصادي ايده وجود انبارهاي مياني به عنوان تسهيل هاي انتقال دهنده را در نظر گرفتيم. از آنجا كه در لجستيك شهري سرعت وسيله نقليه تاثير بسيار زيادي در هزينه هاي زيست محيطي دارد اين مسئله را به صورت وابسته به زمان سفر مورد برسي قرار گرفت. در انتها انبارهاي مياني از بين چند نقطه كانديد انتخاب و مسيرهايي در هر دو سطح بين سه جز اصلي مسئله يعني انبار اصلي، انبار مياني و مشتريان برقرار شد و هزينه هاي مصرف سوخت و انتشار گاز CO2 به صورت قابل توجهي در مقايسه با حالتي كه انبار مياني در نظر گرفته نشده و مشتريان از انبار اصلي سرويس مي گيرند كاهش مي يابد.

براي حل اين مسئله در ابعاد بزرگ دو الگوريتم فراابتكاري پيشنهاد شد كه الگوريتم مبتني بر جمعيت با صرف زمان محاسباتي بيشتر در حدود 36 درصد در جواب ها بهبود ايجاد مي كند و عملكرد بهتري داشته است. ابعاد مسئله در نسبت هزينه هاي سيستم تاثير گذار است و در ابعاد كوچك هزينه اقتصادي بيشتر و با افزايش تعداد مشتريان هزينه هاي زيست محيطي افزايش مي يابد. معيار ديگري كه مورد ارزيابي قرار گرفت نحوه توزيع مشتريان در سطوح شهري است كه در شرايط مختلف با ابعاد يكسان تفاوت هايي در نسبت هزينه هاي سيستم ايجاد مي كنند. نوع ناوگان حمل و سرعت وسيله نقليه نيز مي تواند در هزينه هاي سيستم تاثير گذار باشند كه آنها نيز در نظر گرفته شده اند.

كليد واژه : لجستيك شهري، توسعه پايدار، مكانيابي-مسيريابي دو سطحي، ناوگان حمل ناهمگن ، زمان سفر

چکيده:

لجستيك شهري، توسعه پايدار، مكانيابي-مسيريابي، ناوگان حمل ناهمگن، زمان سفر

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر جعفر حيدري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر علي بزرگي اميري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.