پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۹ دفاع:
۲۴۱۳ شناسه:
نيلوفر البرزي عراقي دانشجو:
ارائه يك مدل مكان يابي- مسير يابي همزمان در زنجيره تامين پايدار با در نظر گرفتن حمل و نقل مواد خطرناك عنوان فارسي:
A mathematical model for location-routing problem in sustainable supply chain with considering hazardous materials عنوان انگليسي:

مسأله مسيريابي مكان يابي وسايط نقليه يكي از مهم‌ترين مباحثي است كه در سال‌هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است. از سوي ديگر حمل و نقل مواد خطرناك همانند مواد منفجره، اشتعال‌پذير، سمي و اكسيدكننده به عنوان مواد اوليه يا محصول استراتژيك در صنايع مختلف، نقش بسيار مهمي در توسعه صنعتي كشور ايفا مي‌كند. همچنين مسأله جديدي كه در دنياي امروزه بدان توجه زيادي مي شود زنجيره تأمين پايدار مي باشد. از اين‌رو، در اين پايان‌نامه يك زنجيره تأمين دوسطحي (شامل سطوح توليد پسماند و دفع پسماند)، تك دوره‌اي براي حمل و نقل مواد خطرناك طراحي شده است. به همين جهت از مسأله مسيريابي مكان يابي وسايط نقليه، به منظور حمل مواد خطرناك با در نظر گرفتن كمينه كردن طول مسير و هزينه حمل و نقل و كاهش ريسك حمل و نقل و پايدار سازي زنجيره تأمين مورد نظر استفاده مي‌شود. مسأله مورد بررسي در اين تحقيق به صورت توأمان به مكان‌يابي مراكز دفع پسماند و مسيريابي وسايل نقليه مي‌پردازد. براي اين منظور يك مدل چندهدفه‌ با اهداف كمينه‌سازي ريسك انتخاب مسير، كمينه سازي هزينه ها و بيشينه سازي تعداد اشتغال ايجاد شده و ميزان توسعه يافتگي توسعه داده شده است. براي اعتبار سنجي چندين مسأله با ابعاد مختلف با نرم افزار GAMS حل شده است و نتايج حاصله نشان دهنده صحت و اعتبار مدل ارائه شده دارد. از آن جا كه براي حل مدل در ابعاد بزرگ نرم افزار هاي حل دقيق قادر به پاسخ گويي در زمان معقول نبودند در نهايت براي حل مسأله در ابعاد بزرگ يك الگوريتم فرا ابتكاري ارائه شده است. نتايج حاصله براي الگوريتم فرا ابتكاري نشان دهنده كارايي اين الگوريتم مي باشد.

چکيده:

مكان يابي مسير يابي،حمل ونقل مواد خطرناك،زنجيره تامين،توسعه پايدار،زباله هاي بيمارستاني

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر فريبرز جولاي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.