پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۹ دفاع:
۲۴۱۲ شناسه:
ليلا رفيعي دانشجو:
نظريه ذهن و ارتباط آن با مهارت هاي اجرايي و بازشناسي هيجاني در كودكان مبتلا به اختلال نقص توجه- بيش فعالي/ تكانشگري عنوان فارسي:
theory of mind and the relationship between executive function and emotion recognition in children with attention deficit- hyperactivity/impulsivity disorder عنوان انگليسي:

نقص در حوزه شناخت اجتماعي هميشه بعنوان يك يك مكانيسم زيربنايي در اختلال ADHD مطرح بوده است. يكي از مهمترين جنبه هاي شناخت اجتماعي نظريه ذهن مي باشد. نظريه ذهن مهارت پيچيده اي است كه بر روي فرآيندهاي پايه از قبيل كاركردهاي اجرايي و بازشناسي هيجاني تاثيرگذار است.

اين پژوهش در صدد سنجش عملكرد كودكان مبتلا به اختلال نقص توجه- بيش فعال/ تكانشگر بر روي تكاليف مربوط به نظريه ذهن، عملكردهاي اجرايي و بازشناسي هيجاني مي باشد. همچنين ما سنجيديم آيا مهارت هاي اجرايي و بازشناسي هيجاني مي توانند عملكرد روي تكاليف نظريه ذهن را پيش بيني كنند.

به اين منظور 30 كودك 9 تا 14 ساله مبتلا به اختلال ADHD كه مراجعه كننده به مركز جامع اعصاب و وران آتيه بودند، با روش نمونه گيري هدفمند در دسترس انتخاب شدند و 30 كودك سالم كه از نظر سن و سطح تحصيلات با گروه ADHD همتاسازي شدند، در دو گروه مورد سنجش قرار داديم.

مراحل گزينش و آزمون گيري به اين صورت بود كه بعد از مصاحبه تشخيصي توسط روان پزشك و انجام آزمون IVA تشخيص نهايي انجام و كودك به آزمون گيرنده ارجاع داده شد. سپس از آزمون CANTAB به منظور سنجش مهارت هاي اجرايي شامل بازداري پاسخ، حافظه كاري، انتقال آمايه و برنامه ريزي استفاده شد.

براي سنجش نظريه ذهن از آزمون تصاوير چشم بارن و كوهن (RMET) كه نجاتي و همكاران به فارسي برگردانده بودند و مجموعه 18 داستاني "درك اقدام نادرست كودكان" كه توسط نجاتي طراحي شده است انجام گرفت و براي سنجش بازشناسي هيجاني از تصاوير چهره اكمن كه نجاتي و همكاران نرم كرده اند (فرم 14 سوالي)، استفاده گرديد.

چکيده:

نظريه ذهن، مهارت هاي اجرايي، بازشناسي هيجاني، ADHD

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا رستمي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حجت الله فراهاني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.