پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۰/۲۵ دفاع:
۲۴۱۱ شناسه:
سيدمحمدمهدي تقوي دانشجو:
زمانبندي نگهداري و تعميرات هواپيما با در نظر گرفتن نيروي كار چند مهارته عنوان فارسي:
Aircraft maintenance scheduling with multi-skilled workforce عنوان انگليسي:

گذاري بر روند اين رقابت به شمار ميرود. با توجه به حساسيتهاي ايمني و تكنولوژيكي ميتوان به ،با رجوع به مفهوم بحث نگهداري و تعميرات ، تجهيزات و هزينههاي بالاي آنها اهميت نگهداري و تعميرات بهينه وو كنترل ايمني در سطح مورد انتظار در كنار مديريت هزينهها پي برد. لذا توجه ويژه شركتهاي فعال و محققان اين صنعت بسيار بديهي و حياتي است. يكي از عمدهترين تجهيزات مورداستفاده در اين صنعت كه ميتوان گفت نقش اصلي را بازي ميكند، هواپيماها هستند. ازآنجاكه هواپيماها و لوازم و تجهيزات جانبي آن، بهطور مثال موتور، تجهيزات الكترونيك هوايي و مانند آنها قيمت بسيار بالايي دارند و همينطور حساسيتي كه در بروز حتي كوچكترين خطاها و اشكالات در اين تجهيزات، وجود دارد، ميتوان به اهميت نگهداري و تعميرات در بالاترين سطح كيفي پي برد اين تحقيق با فرض.بحث نگهداري و تعميرات در فضاي واقعي داراي پارامترهاي غيرقطعي است. در اينجا نيز برخي از پارامترها با فرض عدم قطعيت در نظر گرفتهشده است. هدف اصلي در انجام اين تحقيق ارائه زمانبندي بهينه جهت تعمير و نگهداري هواپيما مي باشد.

چکيده:

زمانبندي، تعمير و نگهداري، نيروي كار چند مهارته

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا توكلي مقدم استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر فريبرز جولاي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.