پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۱۴ دفاع:
۲۴۱۰ شناسه:
سيما قاسم خاني دانشجو:
تاثير اختيارهاي حقيقي بر نوآوري فناورانه در شركتهاي دانش بنيان دارويي شهر تهران: اثر تعديل كننده عدم اطمينان محيطي عنوان فارسي:
The effect of real options on technological innovation in Pharmaceutical knowledge-based firms in Tehran: The moderating effect of environmental uncertainty عنوان انگليسي:

شركت‌ها در بازار رقابتي وابسته فعاليت مي‌كنند، به اين معني كه سودآوري هر پروژه‌ي شركت تحت تأثير تصميم‌‌گيري شركت‌هاي ديگر براي سرمايه‌گذاري قرار دارد. در سال‌هاي اخير، اختيارهاي حقيقي در دنياي حقيقي به عنوان منبعي براي انعطاف راهبردي اهميت بيشتري يافته ‌است. هرچند پذيرش اختيارهاي حقيقي از سوي مديران به صورت تدريجي صورت پذيرفته كه علت اين امر را مي‌توان پيچيدگي محاسباتي بالا و عادت‌هاي تصميم‌گيري مديران دانست. اختيارهاي حقيقي مي‌تواند قابليت‌ها و سازوكارهايي در اختيار شركت قرار دهد كه براي انجام تغييرات محيطي در هر دو سطح عملياتي و راهبردي مورد نياز است. از آنجا كه تصميم‌گيري در مورد اختيارهاي حقيقي در سطح مديريت صورت مي‌گيرد، مطالعه‌ي اختيارهاي حقيقي نيز بايد بر اساس درك و اقدامات مديران صورت بگيرد (وردو و همكاران، 2012).

از طرفي امروزه ماهيت پوياي بيشتر بازارها شركت‌ها را وادار مي‌سازد به طور متناوب يا متوالي مشغول نوآوري و تغيير جهت در بازار باشند. نوآوري سازوكاري ويژه و اساسي است كه شركت‌ها سعي دارند با استفاده از آن جايگاه خود را در دنياي رقابتي آينده تثبيت نمايند (چنگ و همكاران، 2015). آن گروه از مسئولان اجرايي كه حتي به صورت شهودي استفاده از منطق اختيارهاي حقيقي را به عنوان منبعي براي انعطاف شركت مي‌پذيرند، فرآيند نوآوري را در سازمان تسهيل خواهند كرد چرا كه بكار گيري اين فرايند باعث پرورش مديراني مي‌شوند كه درك جديدي از محيط به عنوان سناريوهاي احتمالي دارند كه براي هركدام راهكارهاي جايگزين قابل اطميناني پيشنهاد خواهند كرد (چن و همكاران، 2014).

لذا هدف اين پژوهش، بررسي تاثير اختيارهاي حقيقي بر نوآوري فناورانه در شركتهاي دانش بنيان شهر تهران در شرايط عدم اطمينان محيطي(به عنوان متغير تعديل‌كننده) است. نقش اين مطالعه چه در تحقيقات تخصصي و چه كاربردهاي مديريتي با اهميت است چرا كه ما مدلي را براي تقويت قابليت مديران جهت عرضه‌ي نوآوري فناورانه بر پايه‌ي منطق اختيارهاي حقيقي ارائه ميدهيم.

چکيده:

اختيار حقيقي- نوآوري فناورانه- عدم اطمينان محيطي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر هستي چيت سازان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر افسانه باقري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.